pub

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam, Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes sākotnējam izvērtējumam.

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

05.06.2022.

Paredzētās darbības nosaukums

Jauna ceļa būvniecība

Iesniedzējs

E.B.

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 09000161044, Staļģenes iela 3, Jelgava

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Atrodas dabas lieguma - “Lielupes palienes pļavas” – tuvumā

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Neatrodas

Atrašanās virszemes

ūdensobjektu aizsargjoslā

Neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Projekta ietvaros ir paredzēta jauna ceļa būvniecība 389 m garumā, izbūvējot koplietošanas ceļu 5,5 m platumā un servitūta ceļus 3 m platumā ar melno segumu.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv.