Novada ziņas

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam

 

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums

30.05.2023

Paredzētās darbības nosaukums

Smilts ieguve smilts atradnē “Rāmava” 3,48 ha platībā.

Iesniedzējs

SIA „Viduslatvijas mežsaimnieks”

Paredzētās darbības norises vietas adrese

Nekustamais īpašums “Lejas Rāmavas” (kadastra apzīmējums 5486 002 0120), Valgundes pagasts, Jelgavas novads.

Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Darbības vieta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās neatrodas.

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

Darbības vieta Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā neatrodas.

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā

Darbības vieta virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā neatrodas

Informācija par paredzēto darbību

Nekustamajā īpašumā “Lejas Rāmavas”, Valgundes pagastā ir paredzēta smilts ieguve smilts atradnē “Rāmavas” 3,48 ha platībā. Smilts ieguve ir paredzēta ar atklāto paņēmienu gan virs, gan zem gruntsūdens līmeņa. Krājumu aprēķinu laukumā aprēķināti 396,7 tūkst.m3 smilts krājumu, tajā skaitā 354,3 tūkst.m3 zem pazemes ūdens līmeņa. Gada laikā paredzēts iegūt smilti apmēram līdz 80 tūkst.m3.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību var rakstiski iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv