Pašvaldības ziņas
Īstenos Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektu

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nosakot projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Ar mērķi - uzlabot lauku ceļu infrastruktūru, tā veicinot uzņēmējdarbības attīstību un  apdzīvotības saglabāšanos, Jelgavas novada pašvaldība piedalīsies Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu konkursā, iesniedzot projekta pieteikumu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Projektā ir paredzēts veikt pārbūvi piecos objektos:

  • Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa “Mednieki – Dravnieki Nr.8” pārbūve 1,62 km; Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta ceļa “Bāči – Jānīšu karjeras Nr.32” pārbūve 1,77 km;
  • Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta ceļa “Purmaļu ceļš Nr.32” pārbūve 1,2 km;
  • Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta ceļa “A6 Bauskas šoseja – Ozolmuiža- Daumanti Nr.40” pārbūve 1,5 km;
  • Jelgavas novada pašvaldības Glūdas pagasta ceļa “Dobeles šoseja – Līvbērzes ceļš Nr.115” pārbūve 1,5 km.
  • Kopējais pārbūvei paredzēto ceļu garums 7.651 km, kas precizēts pēc būvprojektu izstrādes.

“Uzlabojot Jelgavas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamās infrastruktūras kvalitāti, pašvaldība ik gadu veic ielu un ceļu sakārtošanas darbus. Starp šī gada lielākajiem projektiem noteikti jāpiemin lauku ceļu pārbūves projektu, kā rezultātā būtiski uzlabosies piecu ceļu tehniskais stāvoklis, nodrošinot novecojušās ceļu virskārtas demontāžu un jaunas pamatkārtas un virskārtas izbūvi, tāpat arī meliorācijas sistēmu pārbūvi, grāvju rakšanu un pārtīrīšanu. Būvprojektu tāmes paredz veikt arī ceļiem piegulošās teritorijas labiekārtošanu - veco koku un krūmu izzāģēšanu, kā arī apzaļumošanu un nogāžu nostiprināšanu. Plānots, ka projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs ne tikai iedzīvotāju pārvietošanās kvalitāti, bet arī vairāk kā 20 novada uzņēmēju saimnieciskajai darbībai nepieciešamās ceļu infrastruktūras uzlabošanos. Jāsaprot, ka vairums pašvaldības ceļu ir būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados, atbilstoši tā laika tehniskajām prasībām, līdz ar to, mainoties transporta pārvadājumu specifikai, vienkāršas remonta metodes kļūst neefektīvas, uzturot mūsdienu intensīvajai auto transporta plūsmai un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram atbilstošu ceļu kvalitāti. Jomas profesionāļi atzīst, ka bieži vien nolietoto ceļu posmu uzlabošanai gan finansiāli, gan tehniski labākais risinājums ir pārbūve, kas tiks īstenota arī konkrētā projekta gaitā. Jāpiebilst, ka plānoto darbību pamatojums izriet no Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2033. gadam un Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam. Projekta iecere atrunāta arī Jelgavas novada pašvaldības uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības vadlīnijās,” skaidro Infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina.

Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs 2 840 739.43 eiro, t.sk. ELFLA finansējums 1 297 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1 543 739.43 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Ceļu infrastruktūras attīstība ir viena no Jelgavas novada pašvaldības prioritātēm, tāpēc, apzinoties būvniecības nozares augsto izmaksu līmeni, novads ik gadu aktīvi iesaistās Eiropas fondu finansējuma apgūšanas procesā. Iepriekš, kvalitatīvi īstenojot projektam “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” piešķirto finansējumu 4 000 000 eiro apmērā, tika veikta 8 novada lauku ceļu pārbūve, savukārt šogad pašvaldībai piešķirtais ELFLA finansējums - 1 297 000 eiro apmērā ir kā papildu finansējums, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 559 Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā". Līdz ar to divu gadu laikā pašvaldībai piešķirtais ELFLA finansējums 5 297 000 eiro apmērā būs ieguldīts visos Jelgavas novada pagastos, katrā no tiem pārbūvējot pa vienam ceļam.