Projekti
Īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003

2016. gada 22. novembrī iegādāts aprīkojums sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā, kuru finansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Jelgavas novada pašvaldība.

Lai nodrošinātu Jelgavas novada 13 pagastu vajadzību pēc teltīm pasākumiem un labvēlīgus priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstību( sadarbība ar mājražotājiem, kuri arī aktīvi izmanto teltis tirdzniecībai) novada teritorijā tika īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003.

Projekta īstenošanas laikā iegādātas teltis - 6x3 m un 3x3m ar Jelgavas novada logo, kas būs ievērojams ieguldījums daudzu pasākumu īstenošanā – gan bērnu svētkiem, gan novada, grāmatu, ražas un daudziem citiem svētkiem. 

Projekta kopējais finansējums sastāda 4250,73 EUR, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 3825,65 EUR (ELFLA 90% no projekta attiecināmajām izmaksām), savukārt Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa 425,08 EUR ( 10% no projekta attiecināmajām izmaksām).

Projekta pieteikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” un iesniegts biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”: