Projekti
Īstenots projekts “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā” Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003

2016. gada 7. novembrī nodoti ekspluatācijā apdzīvotas vietas publiskās infrastruktūras uzlabošanas darbi Valgundes pagastā, kas īstenoti izmantojot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Jelgavas novada pašvaldības finansējumu.

Kopējais projekta finansējums sastāda 50 958,28 EUR. Ieguldot projektā paredzētajos darbos pašvaldības budžeta finanses 23 958,28 EUR apmērā un piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta līdzekļus 27 000,00 EUR (ELFLA 90% no projekta attiecināmajām izmaksām) apmērā.

Ierīkots ielu apgaismojums,- uzstādīti 33 apgaismojuma stabi ar LED gaismekļiem Valgundes pagastā - četru ielu līdz šim neapgaismotos posmos: Liepu ielā, Dārza ielā, Smilšu ielā un Saules ielā, kur konkrētā būvprojekta ielu apgaismojums izveidots no jauna, jo iepriekš iedzīvotājiem attiecīgajās vietās ielu apgaismojums nav bijis pieejams. Tagad Valgundes ciema iedzīvotāji, pagasta kultūras un aktivitāšu centra IKSC "Avoti" kolektīvu dalībnieki un pasākumu apmeklētāji var pārvietoties pa apgaismotu ceļa malu, nevis tumšu un neapgaismotu ceļu.

Tāpat arī izveidota un labiekārtota autobusu pietura Celtnieku ielā 24, kurā uzstādīta nojume. Pēc darbu pabeigšanas autobusu pietura ir gan vizuāli, gan praktiski lietojama, jo ir iespēja izvietot autobusu sarakstu, paslēpties no skarbākiem laika apstākļiem zem jumta un trīs norobežotām stikla sienām, uzstādīts arī soliņš autobusa gaidīšanai un atkritumu tvertne kārtībai.

Ielu apgaismojuma izbūvi Valgundes ciemā nodrošināja SIA “Delpro”, savukārt apkārtnes infrastruktūras būvprojektu Valgundes ciemā izstrādājis SIA “TELMS”. Iniciatīva par ielu apgaismojuma izveidi un nojumes izveidi autobusu pieturā izskanējusi pērnā gada nogalē Lauku partnerības “Lielupe” rīkotajās fokusgrupu diskusijās iedzīvotājiem Valgundē.

Projekta pieteikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” un iesniegti biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Projektā īstenotie darbi: