Projekti
teteles muižas tornis

Jelgavas novada dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma objektu attīstībai, popularizēšanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm, iespēju robežās tiek veikti izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbi. Sadarbojoties novada speciālistiem, organizācijām un uzņēmējiem tiek plānoti, izveidoti un īstenoti tūrisma maršruti un izzinošie materiāli, kas ļauj arvien vairāk iepazīt novada teritorijā esošās vērtības un rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

Pēdējie gadi tūrisma jomai bija ne tikai sarežģīti, bet arī identificēja nepilnības, kuras jāuzlabo, pievēršot uzmanību jaunām iespējām, lai objektu varētu apmeklēt un informāciju uzzināt arī tad, kad objekts vai informācijas punkts nav atvērti un gids nav pieejams.

Lai turpinātu attīstīt Jelgavas novada muižu un parku teritoriju un objektu popularizēšanu 2020. gadā SIA “Veido vidi” ainavu arhitekte Kristīne Dreija izstrādāja jaunu stenda dizainu, piemērojot tā vizuālo veidolu kultūrvēsturiskajiem objektiem. Līdz šim vienota dizainiska risinājuma stendiem novada muižās un parkos nebija.  

Idejas īstenošanai tika sagatavots un iesniegts projekta “Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšana” pieteikums, kas guva atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam izsludinātajā konkursā.

Projekta ietvaros sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Signum” izstrādāja trīs informatīvo stendu maketus, izgatavoja informatīvos stendus un uzstādīja trīs Jelgavas novada muižu un parku teritorijā: pie Vilces muižas, Kroņvircavas muižas apbūves teritorijā pie Vircavas tautas nama un Teteles muižas parka teritorijā.

Stendi ir nozīmīgs informācijas sniegšanas instruments, kur pieejama konkrētā dabas un kultūras objekta vēsture, vēsturiskās un mūsdienu fotogrāfijas, un cita nozīmīga informācija.

Projekta realizācijas laikā tika īstenots izvirzītais mērķis:

  • Izgatavot un uzstādīt jauna dizaina informatīvos stendus Jelgavas novada trīs muižu un parku teritorijās-Vilces, Vircavas un Teteles muižas parkos, veicinot dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu un plašu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas sastādīja 10 345,50 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 9 310,95 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 1 034,55 EUR.

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000003 “Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšana” tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

 

pie vilces muižas
 pie vilces tautas nama
stends
logo