Pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 1

18.01.2023., plkst.10:00

Protokols

Darba kārtība:

  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
  3. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu
  4. Par grozījumiem Aizupes pamatskolas nolikumā
  5. Par Staļģenes vidusskolas reorganizāciju un nolikuma apstiprināšanu
  6. Par Jelgavas novada kultūras/Tautas/Saieta namu nolikumu apstiprināšanu
  7. Pap.DK. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru
  8. Informatīvs. Par Jelgavas novada kultūras nozares attīstībai plānoto finansējumu un veicamajiem darbiem 2023. gadā