Komiteju sēdes
ģērbonis

24.05.2023., plkst. 10.20. 

Attālināti. 

  1. Par izglītojamo apbalvošanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
  2. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Iekšējos noteikumos Par izglītojamo apbalvošanu
  3. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Iekšējos noteikumos Par izglītojamo apbalvošanu

​​​​​​​PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu
  2. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu
  3. Par grozījumiem 2023.gada 22.februāra Jelgavas novada domes lēmumā (Nr.5, 20. §) “Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu”