Komiteju sēdes
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

22.11.2023. plkst. 10.00
Attālināti

Darba kārtība:

  1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
  3. Par Jelgavas novada pašvaldības rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024.-2028.gadam” apstiprināšanu
  4. Par metodiskā kultūras centra statusa noteikšanu Jelgavas novada Kultūras pārvaldei
  5. Par Jelgavas novada Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
  6. Par Jelgavas novada Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
  7. Pap.DK. Par Jelgavas novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
  8. Pap.DK. Par Jelgavas novada izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2029.gadam izstrādes uzsākšanu