Pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.2

15.02.2023., plkst.10:00

Attālināti.

  1. Par papildus jautājuma iekļaušanu darba kārtībā
  2. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēra privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu
  3. Par pabalsta apmēra noteikšanu bērniem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
  4. Par grozījumu Elejas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nolikumā
  5. Pap.dk. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu