Projekti
Projekts

Jelgavas novada izglitibas iestāžu klašu audzinātāji un karjeras speciālisti līdz 26.03. aicināti pieteikties Erasmus+ projekta “SOS veiksmīgai karjerai” apmācībām Spānijā no 15.05 – 19.05.

Apmācības notiks angļu valodā, tur piedalīsies pedagogi un karjeras konsultanti no projekta sadarbības iestādēm no Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Itālijas, Turcijas, Somijas un Latvijas. Apmācībās tiks atlasīta Jelgavas novada pašvaldības izglītības jomas speciālistu grupa – 2 izglītības iestāžu speciālisti amatā “Pedagogs karjeras konsultants” vai par karjeru atbildīgais pedagogs, 1 metodiskās jomas “Plašāka skolēna izglītības pieredze” koordinators un Izglītības pārvaldes atbildīgais speciālists. Pielikumā dalībnieku atlases metodika.

Apmācību laikā dalībnieki gūs jaunu pieredzi un zināšanas, kā veidot un atbalstīt sevis prezentēšanas prasmju attīstību jauniešiem, veicinot viņu sociālo iekļaušanu un profesionālo integrāciju, kā arī veicināt vairāk līmeņu sadarbību par karjeru atbildīgo speciālistu starpā pašvaldībā. Apgūtās mācību metodes ļaus speciālistiem veiksmīgāk plānot un īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus gan pašvaldībā, gan veicot  karjeras virziena izvēli izglītojamajiem atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām, tādējādi paaugstinot jauniešu iesaistīšanu darba tirgū.

No 2022.gada 13.marta līdz 17.martam līdzīga veida apmācībās Somijā piedalījās 4 Jelgavas novada karjeras konsultanti no Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Aizupes pamatskolas, Līvbērzes pamatskolas un Šķibes pamatskolas. Karjeras konsultanti uzsver vērtīgo pieredzi, ko ieguvuši vērojot Somijas karjeras konsultantu ikdienas darbu, izmantotās metodes un pieejamo metodisko bāzi ikdienas darbam. Pašlaik uzsākts darbs, lai speciālisti ar gūto pieredzi praktiski varētu iepazīstināt pārējo novada izglītības iestāžu karjeras konsultantus.

Projekts Nr.2021-1-RO01-KA220-VET-000033307 "S.O.S. A Career for Success" tiek īstenots no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējais finansējums 258 417 EUR. Jelgavas novada Izglītības pārvaldei projekta īstenošanai pieejamais finansējums 33 153 EUR. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.

 

projekta logo