Novada ziņas
Lūka

Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos Nr.26 “Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas apstiprināti 2022. gada 30. novembra domes sēdē. Tie nosaka, ka uz pašvaldības  līdzfinansējumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1500 eiro, kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai, var pieteikties Jelgavas novada iedzīvotāji, ja pieslēgums izbūvēts ne agrāk kā 2020. gada 1. oktobrī. 

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, iesniedzējs (dzīvojamās mājas īpašnieks) iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kam pievieno pieslēguma būvdarbus vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksas apliecinošus dokumentus. Attaisnojuma dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Grāmatvedības likuma 11.pantu, proti, rēķinos, pavadzīmēs, čekos vai kvītīs ir jābūt norādītam arī iesniedzēja vārdam un uzvārdam. Attaisnojuma dokumentiem jāpievieno maksājumu apliecinoši dokumenti (maksājuma uzdevumi, konta izraksti). 

Saskaņā ar papildinājumiem saistošo noteikumu 7. punktā, 100% līdzfinansējumam pieslēgumu izbūvei centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, iesniedzot iesniegumu, var pieteikties iedzīvotājs, kas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi atbilst kādai no pazīmēm: 

  1. iesniedzēja mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;
  2. iesniedzējam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
  3. iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta I invaliditātes grupa, vai kurai ir nepilngadīgs bērns, kuram piešķirta invaliditāte, vai kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona ir persona ar I invaliditātes grupu un šīs personas ir deklarētas nekustamajā īpašumā;
  4. iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un kura ir vienīgā īpašumā deklarētā persona;
  5. iesniedzējs ir politiski represēta persona vai viņas laulātais;
  6. iesniedzējs ir daudzbērnu ģimenes loceklis, un, ja vismaz trīs bērni ir deklarēti nekustamajā īpašumā, kuram plānots pieslēgums