Novada ziņas
Izsludina pieteikšanos konkursam “Sporta veicināšanas projekts Jelgavas novadā”

Jelgavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “Sporta veicināšanas projekts Jelgavas novadā”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2023. gada  20.martam.
Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Pašvaldības sporta veicināšanas jautājumu risināšanā, veicināt un atbalstīt NVO darbību Pašvaldības teritorijā, rosināt iedzīvotāju iesaisti NVO un brīvprātīgajā darbā sporta veicināšanai, veicināt sadarbību starp Pašvaldību un NVO.

Maksimālā piešķiramā finansējuma summa vienam projektam nevar pārsniegt EUR 2000  (divi tūkstoši euro)
Projektu konkursa nosacījumi noteikti Saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sporta veicināšanai Jelgavas novadā” (apstiprināts ar Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 5. oktobra lēmumu (protokols Nr.39, lēmums Nr.1).

Iesniedzējs sporta veicināšanas projekta pieteikumu noteiktajā termiņā iesniedz vienā no šādiem veidiem:

personīgi, nogādājot pieteikumu Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā; nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (šajā gadījumā par sporta veicināšanas projekta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums); elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (šajā gadījumā sporta veicināšanas projekta pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, e-pasta temata ailē jānorāda sporta veicināšanas projekta pieteikuma iesniedzējs un Konkursa nosaukums).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties pie Jelgavas novada Sporta centra galvenās speciālistes Daigas Rīgavas t. +371 29494369, daiga.rigava@jelgavasnovads.lv