Projekti
attels1

Izsludinātajā projektu konkursā “Mēs savai videi – 2016” šogad atbalstītas 22 pašvaldības iedzīvotāju projektu idejas, lai veiktu apkārtējās vides uzlabošanu kopumā par  13000 EUR lielu finansējumu.

Šogad Jelgavas novada pašvaldības finansētajā un biedrības „Iepazīsim sevi” organizētajā projektu konkursā „Mēs savai videi -2016” tika atbalstīti 22 projekti no iesniegtajiem 26 projektiem. 

Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļa saka lielu paldies visiem projekta iesniedzējiem par ieguldīto darbu. Jāteic, ka šogad pretendentu bija daudz un tā kā finansējuma apmērs bija ierobežots, tad diemžēl visi atbalstu neguva.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju  aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija ir veikusi detalizētu iepazīšanos ar projektu pieteikumiem, izskatījusi to aktualitāti un lietderīgumu.  Vairākus ideju pieteikumus, kas finansējumu nesaņēma, komisija izlēma iekļaut Jelgavas novada pašvaldības 2017. gada Investīciju plānā, ņemot vērā, ka tās bija pozitīvi vērtējamas ar ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Projektu konkurss tika izsludināts visos 13 pagastos, un tajā tika iesniegti 26 projektu pieteikumi par kopējo summu 17155,28 EUR. Papildus tam iedzīvotāji ir gatavi ieguldīt 7482,42 EUR apmērā plānoto mērķu sasniegšanai.

Projektu īstenošanas periods no 2016.gada 23. maija līdz 2016.gada 16. septembrim. Un projektu Grupas gala ziņojuma iesniegšanas termiņš 2016.gada 30.septembris.

Projektu konkursa rezultātā tika atbalstīti šādi projektu pieteikumi (summa 12 750 EUR):

  Summa, EUR
Daudzdzīvokļu mājas bērnu rotaļu laukuma atjaunošana (biedrība “Gaismas 2”) 748,99
Daudzdzīvokļu mājas “Tirgus 7” kāpņu telpas kosmētiskais remonts (biedrība “Lielplatone 28”) 514,95
Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas renovācija 650,00
Pagalmu labiekārtošana – mūsu rūpe! (biedrība „Attīstības centrs – Bērzes krasti”) 215,00
Ārdurvju nomaiņa daudzdzīvokļu mājā (biedrība “Platones 3”) 750,00
Īstās mājas ir mūsos 518,00
Manā dārziņā - tikai labas lietas… (Zemgales nov. audžuģimeņu atbalsta centrs- „Spārni”) 510,00
Mājas ‘’Sidrabītes’’ nojumu renovācija un zaļās zonas labiekārtošana (Biedrība “Sidrabītes”)    750,00
Jauns jumts Parka ielā 6 (Biedrība “Vide un Cilvēks”)    750,00
Balkoni Lielsvētes 16 740,00
Nams zem Liepas kuplajiem zariem un divu kāpņu telpu ieejas mezgla sakārtošana 750,00
Augam stipri “Birzītes krastos” (DKS Birzītes) 750,00
Veļas žāvētavas restaurācija 318,00
Mūsu bērniem drošu vidi 750,00
Gaišs ceļš uz mājām 232,00
Labam noskaņojumam 703,29
Durvis –katras mājas vizītkarte    750,00
Kalnciema seniori drošam bērnu priekam rotaļlaukumā 550,00
Lievenīšu remonts Vītolu ielā 3 393,43
Ar auto pagalmā! 545,00
Durvis- mājas vizītkarte 710,00
Soliņi (Biedrība “Kalnciemi 1”) 151,34

 

Projektu konkursu finansē Jelgavas novada pašvaldība.
Projektu konkursu organizē biedrība „Iepazīsim sevi”.