Projekti
Izvērtēti konkursa “Mēs savai videi 2022” iesniegtie pieteikumi

Noslēdzoties iedzīvotāju projektu konkursa “Mēs savai videi” vērtēšanas procesam, noskaidroti 2022.gada konkursā atbalstītie projekti. Atbilstoši budžetā paredzētajam finansējumam - 50 000 EUR - un vērtēšanas rezultātā iegūto punktu skaitam, šogad līdzfinansējums piešķirts 39 projektu īstenošanai.

Šogad ikgadējā pašvaldības finansētajā projektu konkursā kopumā tika saņemti 52 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto līdzfinansējuma summu 65 841,55 EUR.

Konkursa mērķis ir, īstenojot projektus, sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā novadā. Atbilstoši konkursa mērķim ir noteikti arī projektu vērtēšanas kritēriji – augstāk novērtējot projektus, kuru rezultāti sniegs lielāku labumu lielākai sabiedrības daļai, kas ir rūpīgāk izstrādāti un ir finansiāli pamatoti.

Projektu vērtēšanas 1.posmā tika izvērtēts, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un atsevišķiem projektiem tika pieprasīts iesniegt papildu informāciju.

“Jāteic, ka izstrādāto projektu kvalitāte bija ļoti atšķirīga, lai gan projektu idejas vairākiem projektiem ir līdzīgas. Taču idejas pamatojumam iesniegumā, papildu materiālu – skiču, fotogrāfiju pievienošanai iesniegumam, kas veido izpratni par esošo situāciju un sagaidāmo projekta rezultātu, ir būtiska nozīme nākamajā projektu vērtēšanas posmā, ko veic vērtēšanas komisija, piešķirot punktus atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Pēc vērtējumu saņemšanas projekti tiek sarindoti pēc iegūto punktu skaita. Projektu iesniedzējus, kuri šogad neguva atbalstu, aicinām pārskatīt projektu idejas un  gatavoties iesniegt pieteikumus nākamgad”, stāsta pašvaldības atbalsta projektu vadītāja Antra Pošeika.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, apstiprināto projektu pieteicējiem projekti jāīsteno līdz 2022.gada 14.novembrim.

 Apstiprinātie projektu iesniegumi:

Nr.p.
k.

Projekta nosaukums

Projekta īstenošanas vieta

Projekta mērķis

Piešķirtā summa, EUR

Piešķirto punktu skaits

1

Futbola laukuma optimizācija un beisbola laukuma izveide Lielvircavas ciemā.

Lielvircava
Poķi,
Lielvircavas iela 4

Optimizēt esošo Lielvircavas futbola laukumu un izveidot tam blakus beisbola laukumu.

1491,00

98,00

2

Atpūtas vietas labiekārtošana ģimenēm ar maziem bērniem

Kalnciems
Jelgavas iela, pretī Jaunības iela 1 mājai

Labiekārtot brīvi pieejamu atpūtas vietu ar sakārtotu un drošu vidi esošajā atpūtas zonā ikviena vecuma iedzīvotājam, primāri- ģimenēm ar maziem bērniem.

1500,00

93,00

3

Vilces dabas parka labiekārtošana

Vilce
Vilces dabas parks

Uzlabot un izveidot jaunu atpūtas vietu ar koka lapenēm, kas sniegtu labumu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan disku golfa spēlētājiem, gan pagasta viesiem, kas apmeklē Vilces dabas parku.

1434,00

88,30

4

Takas izveide un saulrieta vērošanas laukuma izveide pie Svētes upes

Svēte
 Lielsvētes iela 18,
krasta līnija gar Svētes upi

Sakopt krasta līnijas posmu gar Svētes upi, lai turpinātu jau 2021. gadā aizsāktās takas izveidi. Plānotajā takas posmā iecerēts arī izveidot nelielu saulrieta vērošanas laukumu.

996,03

86,70

5

Kalnciema Venēcijas ceļi

Kalnciems
mazdārziņu rajons

Labiekārtot daļu Kalnciema mazdārziņu rajonu - Kalnciema Venēcijas ceļu, sakārtojot vidi

1500,00

86,00

6

Vircavas parka laipiņu izveide un takas labiekārtošana

Vircava
Vircavas pils parks

Uzstādot Vircavas parkā 3 atkritumu urnas un izveidojot divas laipiņas, radīt senā parka vaļņa pastaigu taku apkārt visam parkam

1440,59

85,10

7

Bērni mūsu nākotne

Lielplatone
Tirgus iela 9

Turpināt rotaļu zonas labiekārtošanu bērniem, uzstādot rotaļu laukuma iekārtu bērniem 1 - 8 g.vec.

999,00

85,00

8

Laipni gaidīti Lielvircavā!

Lielvircava
pietura "Lielvircavas skola"

Plānots  labiekārtot  pieturvietu “Lielvircavas skola”- atjaunot krāsojumu, apkrāsot arī solus

1080,00

84,60

9

Paplašinām automašīnu stāvlaukumu

Nākotne
Skolas iela 16

Auto stāvlaukuma paplašināšana

1500,00

84,00

10

Dzīvosim sakoptā sētā!

Līvbērze
Jelgavas iela 9

Sakārtot atkritumu konteineru novietni Jelgavas ielas 9 mājas pagalmā.

1339,12

83,10

11

Lai mazajiem eņģeļiem acis mirdz

Eleja
Dārza iela 14

Uzstādīt  rotaļu mājiņu ar šūpolēm, slidkalniņu, smilšu kasti ar vāku, līdzsvara šūpoles un soliņu priekš vecākiem

1408,94

82,60

12

Aktīvi cilvēki, laimīgi cilvēki

Bērvircava
kad.Nr.54740070309

Brīvi pieejams aktivitāšu laukums ar dažāda veida vingrinājumu, sporta aktivitāšu izpildi un rotaļu laukumu, kas veicinātu aktīvu brīvā laika pavadīšanu dažāda vecuma iedzīvotājiem.

1500,00

82,60

13

Informācijas stendi Bramberģes muižas teritorijā

Bramberģe
"Bramberģes pils"

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Bramberģes muižas apbūve ar parku” teritorijā izvietot stendus ar informāciju par Bramberģes muižas teritorijā esošiem objektiem.

1500,00

82,10

14

Jānīšu karjeru teritorijas iekopšana

Līvbērze
Jānīšu karjers

Labiekārtot atpūtas vietu Jānīšu karjeras - krasta attīrīšana no ūdenszālēm, atjaunot soliņus, augsnes sagatavošana un zālāja sēja apkārtnes teritorijā, birzītes atjaunošana

530,00

81,90

15

Parka ielas 4 pagalma labiekārtošana

Eleja
Parka iela 4

Labiekārtot atkritumu konteineru laukumu, ierīkot bērnu rotaļu laukumu un papildus auto stāvlaukumu, veicinot  savas dzīves vides uzlabošanu

1366,92

81,70

16

Drošā un sakoptā vidē bērniem, Parka 6, Svētē

Svēte,
Parka iela 6

Papildināt bērna rotaļlaukumu, uzstādot koka rotaļu mājiņu, smilšu kasti, papildpiederumus  nojumes remonts koka maiņai, u.c.

1500,00

80,00

17

No senču svētbirzēm līdz dievturu svētnīcas parkam

Atpūta
"Jaunbites"

Izveidot visiem pieejamu bērnu rotaļu vietu Austras koka formā, kas būs kā dekoratīvs vides objekts, kurš garāmgājējiem vai viesiem kalpos kā latviskās dzīvesziņas simbols un dievturu svētnīcas reklāma.

1315,00

79,50

18

Glītākais pagalms Dārza ielā 1!

Nākotne
Dārza iela 1

Dzīvojamās mājas Dārza ielā 1 dekoratīvās sienas restaurācija

1500,00

79,40

19

Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma papildinājums - vispārējai fiziskai sagatavotībai

Valgunde
"Pelītes"

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu vispārējo fizisko sagatavotības attīstību, izveidojot viņu vajadzībām atbilstošu sporta aktivitāšu laukuma papildinājumu - šūpoles 'Stārķa ligzda', virvju kāpnes, trapecveida šūpoles

1500,00

78,80

20

Kalnciema baznīcas atpūtas vietas labiekārtošana

Valgunde
Kalnciema baznīca

Projekta laikā tiks salaboti un atjaunoti pakāpieni pie sakristejas ieejas durvīm, paredzēts veidot apstādījumus ar dekoratīvajiem skujeņiem, izveidot egļu dzīvžogu 50 m garumā

1500,00

78,80

21

Atkritumu novietnes un apstādījumu izveide

Valgunde
Celtnieku iela 26

Uzstādīt atkritumu konteineru novietni pie daudzīvokļu ēkas, izveidot daudzgadīgo košumkrūmu stādījumus pagalmā

1203,00

78,10

22

Bērni - lielās nākotnes mazie sargi

Eleja
Parka iela 26

Turpināt labiekārtot rotaļu zonu bērniem, uzstādīt šūpoļu un slidkalniņu komplektu

1500,00

77,70

23

Stāvvietas ierīkošana pie daudzdzīvokļu mājas Līvbērzē, Bērzu ielā 7

Līvbērze
Bērzu iela 7

Ierīkot automašīnu stāvvietu (24x4m) pie 18 dzīvokļu dzīvojamās  mājas (līdz 6 a/m)

1500,00

76,80

24

Baltie galdauti

Valgunde
"Kalnciemi"

Izveidot daudzdzīvokļu mājas „Kalnciemi” iedzīvotāju sabiedrisku pulcēšanās vietu - ar galdu un soliem, kas veidoti no betona ar koka virsmu. 

733,50

76,40

25

Velonovietnes izveide Lielvircavas ielā 7

Platone
Lielvircavas iela 7

Labiekārtot mājas pagalmu – nobruģēt mājas priekšu, izveidot velonovietni, kur novietot velosipēdus gan mūsu mājas iedzīvotājiem, gan arī viesiem, uzstādīt soliņu.

1500,00

76,00

26

Mājas priekša - tā ir mājas seja

Bērvircava
Kastaņu iela 4

Mājas Kastaņu ielā 4, 1.kāpņu telpas priekšpuses labiekārtošana - veco flīžu nomaiņa ar bruģi, izveidot arī bruģētu celiņu, uzstādīt velo turētāju, veikt apzaļumojošo elementu zonas uzlabošanu, jaunu un dažādu augu iestādīšanu

1500,00

75,90

27

Sakopta vide pašiem un tūristiem, Alejas 15

Lielplatone
Alejas 15

Pagraba logu pārseguma remonts, durvju aizvērēja un velo turētāja iegāde un uzstādīšana, mājas apkārtnes apzaļumošana, iestādot košumkrūmus un daudzgadīgas puķes

1485,00

75,00

28

Mes esam PAR sakoptu vidi

Vārpa
Laumu iela 2

Sakopta vide – līdzens zāliens, sakopti koki un krūmi, veco soliņu demontāža un atjaunošana, galda un krēslu izvietošana, ugunskura vietas izveidošana

1308,75

74,80

29

Skaists un sakopts pagalms vienmēr ir bijis latvieša gods un lepnums, turpinājums - 2022

Nākotne
Dārza iela 9

Atjaunot pārseguma cepures, pie mājas novietot soliņu un karoga mastu. Kāpņu telpai atjaunot margu PVC gumijas pārklājumu un iegādāties jaunas pastkastītes.

1067,50

74,00

30

Parkojies "vesels"

Kalnciems
Draudzības iela 8

Sakārtot un sistematizēt parkošanās vietu daudzdzīvokļu mājas Draudzības ielas 6 pagalmā

405,00

73,80

31

Bērnu rotaļvides "Smiltsērkšķītis" izveide ZELT notikumu parkā

Platone
“Zeltlejas"

Uzbūvēt rotaļu laukumu, kas dotu iespēju rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē, veicinot veselīgu dzīvesveidu un kontaktu ar vienaudžiem viesošanās laikā ZELT notikumu parkā

1500,00

72,50

32

Kastaņiešu pagalmiņš

Bērvircava
Kastaņu iela 6

Daudzdzīvokļu mājas pagalma labiekārtošana - 6 āra solu, metāla rotaļu iekārtas "Zebra", divvietīgu šūpoļu uzstādīšana.

1500,00

72,00

33

Veļas žāvētavas atjaunošana

Dzirnieki
pagalms starp mājām ceriņu iela 3 un Ievu iela 4

Atjaunot veļas žāvētavu daudzdzīvokļu māju pagalmā, veidojot labiekārtotu, drošu un funkcionālu vidi iedzīvotājiem

1463,00

71,30

34

Dzīvosim zaļi

Kalnciems
blakus ēkai Draudzības ielā 3

Labiekārtot pagasta centru kā vietu, kurā pulcējas iedzīvotāji - tiks iegādāti zaļie augi: tūjas, spirejas, kaķmētras, zaļā auzene u.c.

600,00

65,40

35

Daudzdzīvokļu mājas jumta remonts

Vārpa
Vārpas 2

Saremontēt daudzdzīvokļu mājas "Vārpas 2" jumtu, uzlikt notekas, salabot vēja kastes, nomainīt saplēstās šīfera loksnes

1500,00

63,90

36

Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma Gaismas ielā 2

Eleja
Gaismas iela 2

Dzīvojamās mājas apbūves teritorijā lietus ūdeņu sistēmas izbūve

1500,00

63,60

37

"MŪSU" pagalms

Kalnciems
Jelgavas iela 15

Kultūras norišu vietas  vizuālā tēla uzlabošana Kalnciemā - Jelgavas ielā 15 pagalma apzaļumošanas sakārtošana

683,00

62,90

38

Pagrabu logu nomaiņa Dārza iela 5

Nākotne
Dārza iela 5

Uzlabot mājas energoefektivitāti un vizuālo tēlu, nomainot pagraba logus, kuri būtu aprīkoti arī ar pagrabtelpām piemērotām ventilācijas pašplūsmas restēm.

1500,00

62,10

39

Jumta seguma nomaiņa Austrumu ielā 19, Vilces pagastā.

Vilce
Austrumu iela 19

Jumta seguma nomaiņa. Apmalīšu nomaiņa un ventilācijas šahtu nomaiņa, ka arī jaunu lūku izveidošana.

350,65

61,60