Izglītība
Jelgavas novadā apstiprināti jauni saistošie noteikumi par transporta kompensācijām novada izglītojamajiem

Jelgavas novada domes deputāti 30.jūnija domes sēdē izskatīja un apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek segti transportlīdzekļu izdevumi izglītojamajiem.

Šādu noteikumu izstrāde bija nepieciešama, lai pēc administratīvi teritoriālās reformas būtu vienoti noteikumi jaunajam Jelgavas novadam.

Noteikumi paredz kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldības izglītojamie ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību, kādā pašvaldība izglītojamajiem un to likumiskajiem pārstāvjiem kompensē transporta izdevumus. Plānots, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā no 1.septembra.

Noteikts, ka izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Jelgavas novadā un kuri apgūst vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu, piešķir atvieglojumus sabiedriskajā transportā un kompensē transporta izdevumus par braucieniem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Atvieglojumu un transporta izdevumu segšanai tiek noteikti šādi veidi:

  • Elektroniskās karte - ja braucieniem tiek izmantota elektroniskā karte, braucienus apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz. Informāciju pārbauda izglītības iestādē.
  • Sabiedriskā transporta biļešu izmaksu kompensēšanai – lai saņemtu kompensāciju, iesniegums un izdevumus apliecinošos dokumentus par iepriekšējo mēnesi iesniedz attiecīgajā izglītības iestādē. Pēcāk pārbaudot iesniegtās informācijas atbilstību, notiek līdzekļu apmaksa.
  • Personiskās transporta lietošanas izmaksu kompensēšana – izdevumu kompensācija attiecas uz tādiem izglītojamajiem, kuriem nokļūšana uz un no izglītības iestādes netiek nodrošināts pašvaldības transports vai nekursē sabiedriskais transports. Arī šajā gadījumā, kompensācijas saņemšanai ir jāvēršas ar iesniegumu izglītības iestādē. Kompensācijas apmērs tiek aprēķinās 0.12 eiro reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē  un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī. Ja vienlaicīgi ar personisko transportlīdzekli tiek nogādāti vienas ģimenes divi vai vairāk bērni, tad kompensācijas apmēru maksā par vienu bērnu. Kompensācija piemērojama līdz 50 eiro mēnesī vienas ģimenes ietvaros. Būtiski, ka transporta izdevumi ar personīgo transportlīdzekli netiek kompensēti gadījumos, ja vienlaicīgi tas tiek izmantots arī vecāku nokļūšanai uz darbu un atpakaļ uz dzīvesvietu un šie braucieni sakrīt.

Savukārt, ja izglītojamais apmeklē izglītības iestādi citā administratīvajā  teritorijā, kompensēšana tiek nodrošināta:

  • 100% apmērā, ja izglītojamais iegūst izglītību speciālās izglītības programmā vai profesionālās pamatizglītības programmā;
  • 100% apmērā, ja izglītojamais ir no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, bērns bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns, audžuģimenē ievietots bērns, aizbildnībā esošs bērns vai bērns no daudzbērnu ģimenes.