Projekti
Jelgavas novadā arī šajā mācību gadā ir uzsākta ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Jau ceturto gadu Jelgavas novadā tiek īstenots projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros 5. – 12.klašu izglītojamie un profesionālās izglītības programmas audzēkņi, kuriem ir risks priekšlaicīgi pamest mācības, 12 novada izglītības iestādēs saņem individuālu atbalstu - konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga, sociālā pedagoga un citu speciālistu konsultatīvo atbalstu, kā arī ekonomisko atbalstu individuālās lietošanas priekšmetiem vai ēdināšanas kompensāciju. Šajā semestrī novadā kopā konsultatīvo atbalstu saņem 310 audzēkņi, savukārt ēdināšana tiek kompensēta 171 audzēknim. Papildus 6 audzēkņiem tiks iegādāti individuālie lietošanas priekšmeti – apģērbs.

Lai izglītības iestādēs esošie projekta koordinatori varētu veiksmīgāk noteikt izglītojamo priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus, izprastu un atbalstītu pedagogus, atbalsta personālu un vecākus izglītojamo risku mazināšanā, kā arī lai paaugstinātu koordinatoru kompetenci darbam ar projekta digitālo sistēmu un dokumentāciju, regulāri tiek organizēti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni.

2020.gada 22.septembrī izglītības iestāžu koordinatori kopā ar Izglītības pārvaldes un pašvaldības projekta vadības komandu devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Jauno Līderu vidusskolu Līgatnē. Jauno Līderu vidusskolas administratīvā komanda: skolas direktore Saiva Vītola un direktores vietniece izglītības un audzināšanas jomā, arī projekta PuMPuRS koordinatore Gundega Pētersone iepazīstināja ar skolas pieredzi projekta īstenošanā, kā arī ar skolas uzsākto inovāciju “Jaunā Līderu skola”. Skolas veiksmes stāsts ir sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kas audzēkņiem nodrošina iespēju praktiski iepazīt dažādas profesijas, attīstīt uzņēmējdarbības un līderības prasmes. Vizītes laikā Jelgavas novada pārstāvjiem bija iepazīt skolas sadarbības partnerus. Paldies Jauno Līderu vidusskolas komandai par iedvesmojošo un savādāko skatu uz mācību procesu!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

logo