laflora

2023. gada 28. jūnija sēdē Jelgavas novada dome devusi atļauju kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumam “Laflora” paplašināt kūdras ieguves laukus Kaigu purva ziemeļu daļā Kalnciema pagastā 130 ha platībā. Kūdras ieguves lauki tiks ierīkoti daļēji degradētā teritorijā līdzās bijušajiem māla karjeriem. Ieguves teritoriju paplašināšana, investējot 1,3 milj. eiro, uzņēmumam ļaus saglabāt līdzšinējos dārzkopības kūdras ieguves apjomus un esošās darbavietas. Kūdras ieguvē plānots nodarbināt līdz 100 darbinieku.

Jelgavas novada dome akcepta lēmumu kūdras ieguves lauku paplašināšanai pieņēmusi, pamatojoties uz SIA “Laflora” veikto ietekmes uz vidi novērtējumu un Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto atzinumu.

Vietējo iedzīvotāju aptauja parāda, ka tiem ir izteikti pozitīva attieksme pret šo ieceri, jo aktivizēs uzņēmējdarbību un palielinās nodarbinātību.

Uzņēmums “Laflora” Kaigu purvā kūdru iegūst jau 28 gadus. Esošajās ieguves platībās, kas sasniedz 763 ha, tuvākajos gados kūdras ieguve noslēgsies, jau vairāk nekā 300 ha platībā tiek plānota un īstenota rekultivācija un šīs teritorijas paredzēts izņemt no ieguves licenču platības. Tāpēc, lai saglabātu esošās darba vietas un radītu jaunas, kā arī nodrošinātu esošos dārzkopības kūdras ieguves apjomus, nepieciešama kūdras ieguves lauku paplašināšana.

“Šī iecere skar ne tikai uzņēmuma un Kaigu purva, bet visa pagasta un novada attīstību vairāku gadu desmitu garumā – tā nodrošinās darbavietas un to prognozējamību ilgtermiņā, sakārtos Kalnciema pagasta teritoriju, nodrošinās saimniecisko darbību un stabilus ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam iedzīvotājam,” saka Uldis Ameriks, “Laflora” vadītājs.

Kūdras ieguves lauku paplašināšana

Kūdras ieguves lauki tiks ierīkoti aptuveni 2 km uz dienvidrietumiem no Kalnciema pagasta centra ~130 ha platībā starp bijušajiem māla karjeriem un dabas liegumu “Kaigu purvs”. Tā ir daļēji degradēta teritorija, kurā jau 1960.-tajos gados uzsākta kūdras ieguves lauku sagatavošana, kā arī veikta nosusināšana māla ieguvei. Iegūtās kūdras transportēšanai uz “Laflora” kūdras substrātu ražotni Līvbērzes pagastā tiks izmantots maršruts: kūdras ieguves vieta–grants seguma pašvaldības autoceļš „Izgāztuves ceļš”–valsts autoceļš „Tušķi–Kalnciems”. Maršruts novirza transportēšanas ceļu prom no Kalnciema centrālās daļas, virzās pa neapdzīvotu teritoriju, kas vēsturiski tikusi izveidota māla ieguves vajadzībām. 

Teritorijas sagatavošana kūdras ieguvei sāksies 2024. gadā, pēc tam, kad tiks sagatavota nepieciešamā dokumentācija – meliorācijas sistēmu būvprojekts, derīgo izrakteņu ieguves projekts –  un saņemta derīgo izrakteņu ieguves licence, kā arī veikti Vides pārraudzības valsts biroja izvirzītie nosacījumi. Prognozēts, ka kūdras ieguve varētu sākties pēc 2–4 gadiem.

Pēc kūdras ieguves pabeigšanas tiks veikta teritorijas rekultivācija –  purvam raksturīgās vides atjaunošana. Lai mazinātu darbības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas paredzēts, ka “Laflora” veiks meža ieaudzēšanu organiskajās augsnēs un mitrāju kompleksu atjaunošanu citās uzņēmumam piederošajās teritorijās.

Visaptverošs ietekmju novērtējums

“Laflora” veiktā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros sertificēti eksperti izvērtējuši ieceres ietekmi uz cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību un īpaši aizsargājamām dabas vērtībām, augsni, gaisa kvalitāti un trokšņa līmeni, hidroloģisko režīmu, klimatu, ainavu, kultūrvēsturisko vidi, sociālekonomiskajiem aspektiem, tāpat notikušas sabiedriskās apspriešanas un veikta vietējo iedzīvotāju aptauja.

Vides pārraudzības valsts birojs atzinīgi novērtējis to, ka uzņēmums, veicot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un izstrādājot darbības alternatīvos risinājumus, veicis konsultācijas un ņēmis vērā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) norādījumus, lai izstrādātu tādu alternatīvu, kas izslēdz iespējamo ietekmi uz līdzās esošā dabas lieguma “Kaigu purvs” integritāti, tostarp,  tajā sastopamajām aizsargājamajām putnu sugām. Nosusināšanas sistēmu ietekmju novēršanai, kas varētu ietekmēt purvu biotopu kvalitāti dabas lieguma teritorijā, tiek ievērojami samazināta plānotā darbības teritorija, veidojot atkāpi no dabas lieguma līdz 110 m platumā visas robežjoslas garumā gar dabas liegumu. Tāpat sadarbībā ar DAP un purvu ekspertiem tiks īstenoti pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot līdzās esošo biotopu kvalitāti  – veicot robežjoslas attīrīšanu no kokiem un krūmiem un kūdras aizsprostu izveidošanu uz grāvjiem,  kas līdz šim izvadījuši ūdeni no dabas lieguma. Lai novērstu hidroloģiskā režīma izmaiņas kūdras ieguves teritorijai robežojošās teritorijās, ir paredzēta virkne ar inženiertehniskiem pasākumiem, kas mazinās un ierobežos purva ūdens aizplūšanu no dabas lieguma. Līdztekus tiek paredzēta hidroloģiskā monitoringa sistēmas izveide, kas palīdzēs ilgtermiņā novērtēt plānoto pasākumu efektivitāti, kā arī savlaicīgi pieņemt lēmumus rīcībām, kas nepieciešamas, lai īstenotu papildus soļus purvu biotopu saglabāšanai kūdras ieguves teritorijai piegulošajās teritorijās. Tāpat tiks veikts patstāvīgs ornitofaunas monitorings dabas lieguma teritorijā.

Ietekmes uz vidi novērtējumā izveidota tāda darbības alternatīva, lai uzsākot darbību, neveidotos ietekme uz dabas vērtībām kūdras ieguves laukiem blakus esošajās teritorijās, nepasliktinātos Kalnciema mazdārziņu un tuvējo viensētu iedzīvotāju ierastā ikdiena un tiem nerastos  neērtības.

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas ražo kūdras substrātus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai kopš 1995. gada. Uzņēmuma apgrozījums 2022. gadā sasniedza 31,6 milj. eiro, pastāvīgi nodarbināti 290 darbinieki, bet kūdras ieguves sezonas laikā skaits palielinās līdz 400 darbiniekiem. Šobrīd “Laflora” kūdru iegūst trīs purvos – Kaigu un Drabiņu purvos Jelgavas novadā un Nīcgales purvā Augšdaugavas novadā – kopumā 1934 ha platībā.   

Informāciju sagatavoja: SIA “Laflora”