Projekti
Jelgavas novada izglītības iestādēs tiek uzlabots mācību darbs pateicoties pedagogu dalībai Erasmus+ programmas projekta apmācībām ārpus Latvijas

Jelgavas novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar 10 Jelgavas novada izglītības iestādēm no 2019. – 2021.gadam Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” ietvaros uzlaboja mācību saturu, interešu izglītības piedāvājumu un mācību vidi, atbilstoši jaunajam mācību saturam.

Projekta īstenošanas laikā 6 pedagogi veica pedagoģiskā darba vērošanu Vācijā, 20 pedagogi un divi Izglītības pārvaldes speciālisti apmeklēja dažādu strukturētos kursus Slovēnijā, Grieķijā, Spānijā, Portugālē, Islandē un Itālijā.

Apgūtās prasmes un iegūta pieredze gan drāmas metožu ieviešanā izglītībā strukturētajos kursos “Drāma”, gan kritiskās domāšanas attīstīšanā skolēniem mācību satura apguves laikā strukturētajos kursos “Radošums un dziļā jeb kritiskā domāšana”, uzlabotas praktiskās prasmes robotikas jomā strukturētajos kursos “Robotika un STEM”, gūtas zināšanas un pieredze atbalstošas vides izveidei pirmsskolā kursos “Atbalstoša vide – ceļš uz panākumiem daudzveidīgā bērnībā” un apgūta mācīšanās stratēģiju izveide daudzveidīgā klasē strukturētajos kursos "Sensibilizācijas apmācība saistībā ar migrāciju, rasismu, diskrimināciju. Daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas šo jautājumu risināšanai dažādās vecuma grupās".

Pandēmijas noteiktie ierobežojumi viesa korekcijas arī projekta īstenošanā, dodot iespēju pedagogiem apmeklēt tiešsaistes strukturētos kursus “Interaktīvi, IT balstīti, digitāli un tīmekļu rīki, lai efektīvi īstenotu jauktas, apgrieztas un kooperatīvās mācīšanās formas” un pirmsskolas pedagogiem “Montesori un Redžo Emīlijas pieeja izglītībā”.

Pēc strukturēto kursu apguves katrs projekta dalībnieks dalījās ar gūtajām zināšanām un pieredzi ar saviem kolēģiem izglītības iestādē, tādā veidā rosinot diskusiju par labās prakses pārņemšanas iespējām skolā. Novērtēšanas anketā 90% dalībnieki atzīst, ka dalība projektā ir devusi jaunus risinājumus dažādu metožu integrēšanai mācību procesā.

Projekta dalībnieki izstrādāja un prezentēja metodiskos materiālus, kuru izveidē balstījās uz ārvalstis gūtajām zināšanām un savu līdzšinējo pieredzi. Izstrādātie metodiskie materiāli ir dažādi, tie ir ieteikumi, mācību un interešu izglītības programmas, darba burtnīcas, stundu plāni un stundu video. Pēc strukturēto kursu “Drāma” apmeklēšanas, tika sagatavota, licencēta un īstenota pedagogu profesionālās pilnveides programma Jelgavas novada pedagogiem. 90% no dalībniekiem atzīt, ka turpina izmantot izstrādāto metodisko materiālu savā ikdienas darbā.

Strukturēto kursu apmeklēšana un pedagoģiskā darba vērošana ir iespēja arī satikt kolēģus no citām Eiropas valstīm, iepazīt citu valstu pieredzi kompetenču pieejas īstenošanā, uzzināt par inovācijām un meklēt jaunas sadarbības iespējas ar citu valstu kolēģiem.

Pirms profesionālās pilnveides ārzemēs, 65% dalībnieku uzlaboja savas svešvalodas zināšanas, apmeklējot projekta finansētus angļu valodas vai vācu valodas kursus. Kursu un mobilitātes laikā uzlabotās svešvalodas zināšanas noteikti noderēs arī turpmāk ikdienas profesionālajā darbībā.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par lielo ieguldījumu mācību procesa uzlabošanai Jelgavas novada izglītības iestādēs un par nezūdošo interesi profesionāli pilnveidoties arī turpmāk, 70% dalībnieku atzīmē, ka gatavi arī turpmāk piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs, savukārt 3 pedagogi ir atzīmējuši, ka jau tagad piedalās kādā no Erasmus+ programmas projektiem.

Pedagogi profesionāli pilnveidojās ārzemēs Erasmus + programmas 1.pamatdarbības skolu izglītības sektora mobilitātes projekta “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112). ietvaros. Projektu 67 636,00 Eur apmērā finansē Eiropas Komisija.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Lelde Šantare

 

Jelgavas novada izglītības iestādēs tiek uzlabots mācību darbs pateicoties pedagogu dalībai Erasmus+ programmas projekta apmācībām ārpus Latvijas: