Projekti
Jelgavas novada pašvaldība pulcē sadarbības partnerus uz otro tikšanos Nordplus projektā “Manas izvēles brīvība”

No š.g. 4.-5. novembrim divu dienu darba vizītē ieradušies sadarbības partneri Lietuvas, Zviedrijas, Islandes un Igaunijas, lai pārrunātu līdzšinējo projekta attīstības gaitu, prezentētu pirmos projekta rezultātus, kā arī apspriestu un diskutētu par jautājumiem, kur centrālā loma ir personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, viņu iekļaušana sabiedrībā un tiesību ievērošana.

Projektā šī bija otrā tikšanās un darbs aizsākās 4. novembrī, kad, projekta partneru pārstāvjiem tiekoties, pārrunāti tika ar projekta attīstību saistītie organizatoriskie jautājumi un apspriesta projekta līdzšinējā un tālākā attīstības gaita, plānotas turpmākās aktivitātes.

Plašāks pasākums diskusijas formātā tika organizēts projekta otrajā tikšanās dienā, kad notika seminārs/diskusija “Kafija ar sabiedrību”. Tās mērķis bija prezentēt pirmos projekta rezultātus, pievērst sabiedrības uzmanību jautājumam par personu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu un kopīgā darbā rast risinājumus personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem atbalstam dažādos dzīves posmos. Diskusijā piedalīties aicināti tika paši projekta dalībnieki, kā arī dažādu nevalstisko organizāciju, Jelgavas novada pašvaldības iestāžu pārstāvji un sabiedrība. Diskusiju vadīja Māris Grāvis, cilvēks ar ilggadīgu pieredzi darbā ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" vadītājs, un tās laikā, projekta partneriem prezentēja pirmos sagatavotos “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīkus (īsi video, kur pašai mērķgrupai piedaloties, tiek aktualizēta viena konkrēta tiesība – piem,. tiesības mācīties), diskutēts tika par attiecīgajā video pārstāvēto tiesību, problēmām dalībvalstīs un labo praksi, lai šīs problēmas risinātu. Tāpat arī semināra/diskusijas laikā apskatīts un analizēts tika nepieciešamais atbalsts dažādos dzīves posmos personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem – dalībniekiem sadaloties grupās tika definēti nepieciešamie atbalsta mehānismi, pakalpojumi un uz labo piemēru pamata veidotas ieteikumu kartes, tādā veidā ļaujot izprast pastāvošās problēmas un mērķus uz kuriem doties, lai situāciju uzlabotu.

Projekta mērķis: radīt jaunu “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīku (īsi video, kur pašai mērķgrupai piedaloties, tiek aktualizēta viena konkrēta tiesība – piem,. tiesības mācīties) personām ar intelektuālo invaliditāti, lai palīdzētu mērķgrupai saprast savas tiesības, lai prastu tās izmantot ikdienā, veicinātu personīgo izaugsmi. Projektā iesaistītās personas ar invaliditāti, iesaistoties visos projekta īstenošanas etapos, rezultātā kļūs par pamat-tiesību vēstniekiem (vairāk informācijas par projektu: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/nordplus-programma/15237/manas-izveles-brivibafreedom-of-my-choice/).

Jelgavas novada pašvaldība pulcē sadarbības partnerus uz otro tikšanos Nordplus projektā “Manas izvēles brīvība”