Projekti
Jelgavas novada pašvaldība uzsāk darbu Erasmus+ programmas projektā “Green STEAM Ecosystems” (G-STEAM)

Šī gada 1. novembrī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Erasmus+ programmas projekta “Green STEAM Ecosystems” tiešsaistes atklāšanas seminārā, kurā kopumā dalību ņēma 4 dažādu valstu, dažādu sektoru pārstāvji no 10 organizācijām.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības  partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr. 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680 “GREEN STEAM ECOSYSTEMS (G-STEAM)” apvieno iestādes no dažādiem sektoriem: skolām pašvaldībām un universitātēm, ar mērķi popularizēt “Zaļā STEAM” idejas un to integrāciju ikdienas mācību procesā.

STEAM ir mācību pieeja, kas apvieno zinātni (Science), tehnoloģijas (Technology), inženierzinātnes (Engineering), mākslu (the Arts) un matemātiku (Mathematics) kā piekļuves punktus, lai attīstītu skolēnu kritiskās domāšanas, komunikācijas, radošuma un sadarbības spējas. “Zaļais STEAM” - mācību process un tā rezultāts, kas liek skolēniem apzināties vides problēmu un zaļās domāšanas nepieciešamību, rezultātā mainot ikdienas paradumus, veidojot zaļākus ieradumus, meklējot “zaļus” risinājumus ikdienas problēmām, radot produktus, inovācijas, kur pamatkritēriji ir ilgtspēja un draudzīgums videi.  

STEAM pieejas ieviešanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbā saredzam kā instrumentu kompetenču pieejas īstenošanā. Rezultātā stiprinātas tiks pedagogu profesionālās kompetences, starp-priekšmetu saites mācību procesa plānošanā, savukārt skolēniem tiks dota iespēja izprast dažādu tēmu savstarpējo saistību dažādos mācību priekšmetos un gūtās prasmes, zināšanas sasaistīt ar reālo dzīvi.

Tikšanās laikā semināra dalībnieki iepazinās ar partneriem, kā arī vadošais partneris informēja par projekta īstenošanas nosacījumiem, tika apskatīti projekta vadības jautājumi (projekta mērķis, sasniedzamie rezultāti, plānotās darba pakas, jeb pasākumu bloki, finansējuma nosacījumi, aktivitāšu plāns utt.) un nosprausti atskaišu punkti turpmākām aktivitātēm.

Projekts tiek īstenots no 2022.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim. Projekta kopējais finansējums ir 400 000,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Jelgavas novada Izglītības pārvaldes finansējuma daļa projekta īstenošanai: 59 800,00 EUR.

Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, 63048487), projekta kontaktpersonas Izglītības pārvaldē –  Vivita Eiklone (vivita.eiklone@jelgavasnovads.lv)  un Rota Greiškalne (rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm