Sociālā joma
Jelgavas novada pašvaldības projektu konkurss „Mēs savai videi – 2021"
  • Finansējums vienam projektam ir līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums. 
  • Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

Konkursam kopējais paredzētais finansējums 2021.gadā ir 23000 EUR (divdesmit trīs tūkstoši euro), t.sk. naudas balvu fonds labākajiem projektiem 300 EUR (trīs simti euro).

Projekts jāīsteno Jelgavas novada teritorijā un ieguvēji no projekta rezultātiem ir Jelgavas novada iedzīvotāji.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.martam plkst. 15.00.

Projektu īstenošanas periods no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 30.septembrim.

Projektu īstenošanas un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanas termiņš 2021.gada 8. oktobris (ieskaitot).