Projekti
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”

2020.gada 20.janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vircavas vidusskolas un Līvbērzes pamatskolā 9.klases skolēni piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Pozitīvie lēmumi karjeras izvēlē”.

Nodarbības (2x40min.) laikā skolēni guva atbildes par karjeras izvēles jautājumiem, guva priekštatu par sava pozitīvā potenciāla un talantu nozīmi karjeras veidošanā.

Personīgās izaugsmes nodarbības laikā skolēni apzinājās savu talantu jomas, pozitīvo potenciālu – skolēni grupu diskusijas laikā izzināja sevi, izvērtēja dažādās profesijas, kuras atbilst viņu talantiem, talantu jomām.

RSU programmas „Organizācijas un menedžmenta socioloģija” vadītājas un pasniedzējas Mg.Paed. Sandras Pallo un RSEBA pasniedzējas, uzņēmuma vadītājas, karjeras konsultantes Mg.Psych. Dainas Romanovskas vadībā un  interaktīvās komandas uzdevumā-spēlē „Akmeņi” laikā skolēniem tika veicināts prezentēt un novērtēt savus talantus. Kā arī tika veicināta sadarbības, komunikācijas, intelektuālo prasmju un loģiskās domāšanas spēju attīstība.

Skolēni guva izpratni, kā var izmantot savu pozitīvo potenciālu, īpašības, talantus un to jomas lēmumu pieņemšanai karjeras izvēlē. Kā attīstīt prasmi sadarboties komandas darbā un lēmumu pieņemšanā, kas palīdz orientēties uz savām stiprajām īpašībām un talantiem.

 

Informāciju sagatavoja – pedagogs karjeras konsultants: Kristīne Ozolniece

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.