Karjeras izglītība
Karjeras izglītības speciālisti iepazīst labās prakses piemērus Somijā

Kopš 2019. gada septembra Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir uzsākusi īstenot starptautiskās sadarbības projekta “Karjeras izglītība – atbildība par savu un valsts nākotni” aktivitātes, iesaistot 12 novada skolu projekta mērķa grupas skolēnus, pedagogus karjeras konsultantus un citus karjeras izglītību speciālistus. Projekta vadošā organizācija ir biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, projekta partneri ir “Ropažu Garkalnes partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe” un Somijas  partnerība “Suupohja”.

Projekta ietvaros pedagogi karjeras konsultanti un citi karjeras izglītības speciālisti no 10. – 12. februārim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju Kauhajoki un Kurikka lauku pilsētām, kur kopā ar Somijas  partnerības “Suupohja” kolēģiem viesojās dažādās izglītības iestādēs un organizācijās - Kauhajoki pamatskolā, Suupohja profesionālajā vidusskolā, Kurikka vidusskolā, jauniešu atbalsta  uzņēmējdarbības platformā “4-H Kauhajoki” un Yrityskylä Företagsbyn jeb “Es un mana pilsēta” darba - uzņēmējdarbības praktiskās simulācijas vide skolēniem.

Izvērtējot dažās dienās redzēto Somijas kolēģu pieredzi var secināt un piekrist, ka skolotājs ir mācību procesa vadītājs un pats nosaka savas izvēles mācību programmas īstenošanā. Bija redzams, ka mācību process ir pārdomāts, atbildīgs un atbalstošs, kur katrs iesaistītais – gan pedagogs, gan skolēns, gan vecāki zina savu lomu un pienākumus, kas kopumā veido izglītības kvalitātes panākumu atslēgu. Kā arī pedagoga praktiskā darbībā veiksmīgi vadītais mācību process ļāva uzskatāmi vērot, ka skolēni bieži darbojas patstāvīgi bez skolotāju klātbūtnes. Skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas atbalsta programmām līdzību saskatām ar Latvijā plaši izmantot skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Kā pozitīvi vērojams tas, ka Somijā šīs programmas tiek mērķtiecīgi iekļautas mācību programmu saturā, skolēniem iegūstot vērtējumu par to apguvi, tā nodrošinot iespēju uzņēmējdarbības prasmju apguvei visiem skolēniem. Tālāk jaunieši savas uzņēmējdarbības spējas var attīstīt ārpus skolas, dibinot savus uzņēmumus īpašās atbalsta programmās mentoru vadībā.

Kā ļoti vērtīgu pieredzi un radošu iedvesmas avotu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai mūsu skolās ieguvām, apmeklējot inovatīvu un pasaulē atzītu izglītības mācību vidi Yrityskylä Företagsbyn jeb “Es un mana pilsēta”. Šīs metodes pamatā ir piedzīvojums un skolēnu praktiska darbība, kur ikvienam ir iespēja iejusties dažādās profesijās un būt aktīviem sabiedrības locekļiem, kuri paši pieņem lēmumus un mijiedarbojas savā starpā. Nonākuši īpaši izveidotā darba simulāciju pilsētā skolēni strādā savā profesijā, pelna algu, atver kontu bankā, maksā nodokļus, maksā par elektrību, sadarbojas, dibina savus uzņēmumus, ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Šī karjeras izglītības atbalsta programma ir iekļauta daļā no Somijas skolu mācību programmām un veido atbilstošu saturu dažādām skolēnu klašu grupām. Programma sastāv no četriem soļiem: 1. Skolotāju apmācības un iepazīstināšana ar mācību materiālu; 2. Skolotāju darbs mācību stundās, izmantojot mācību materiālu; 3. Skolēnu vienas dienas praktiskā darbība Yrityskylä Företagsbyn darba vides simulāciju pilsētā; 4. Skolotājs kopā ar skolēnu veic izvērtēšanu par programmā apgūto. Piedaloties un vērojot skolēnus darbībā daba vides simulāciju pilsētā bija iespēja pārliecināties, ka skolēni jau iepriekš ir apguvuši prasmes patstāvīgi darboties, pieņemt lēmumus un darboties komandā, kas apliecināja programmas mērķtiecīgo pieeju.

Projekta ietvaros mūsu novada skolās turpinās skolēnu darbs pie profesionālās pašnoteikšanās profolio izveides tiešsaistes vidē ar mērķi identificēt skolēnu intereses, kas palīdzētu skolēniem nākotnes profesijas izvēlē, kā arī mērķtiecīgākai karjeras aktivitāšu plānošanai skolās. Jūnijā tiek plānotas karjeras un kompetenču izglītības tematiski informatīvās nometnes skolēniem par tēmām: “Informāciju tehnoloģijas” un “Bioekonomika”. Taču maija mēnesī projekta ietvaros plānojam doties pieredzes braucienā pie kolēģiem uz skolām no “Ropažu Garkalnes partnerība”.