Pašvaldība
Komiteju sēdes
 • 19.04.2022. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3 
 • 19.04.2022. plkst.14:30 Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr. 3
 • 19.04.2022. plkst.16:00  Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 4
 • 20.04.2022. plkst.15:00 Finanšu komitejas sēde Nr. 4 

19.04.2022. plkst.13:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2021.gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju””apstiprināšanu
 3. Par saistošo noteikumu Nr.____ „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” izdošanu
 4. Par stipendiju komisijas nolikuma grozīšanu
 5. Par grozījumu 2021. gada 22. septembra lēmumā “Par Stipendiju komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (Protokols Nr. 20; 44. §) apstiprināšanu
 6. Pap.DK. Par Elejas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" nolikuma apstiprināšanu
 7. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā'' apstiprināšanu

 

19.04.2022. plkst.14:30 Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr. 3

Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par pabalsta izmaksu nozīmīgās dzīves jubilejās
 3. Informatīvs. Par sabiedriskā transporta izdevumu segšanas atjaunošanu politiski represētajām personām Jelgavas novadā
 4. Pap.DK. Par Dienas aprūpes centra ''UPE"" nolikuma apstiprināšanu
 5. Pap.DK. Par Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ''Zīle'' nolikuma apstiprināšanu

 

19.04.2022. plkst.16:00  Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 4

Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par reālservitūta (ceļa servitūta ar tiesībām uz braucamo ceļu) nodibināšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860110053 par labu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54860110114
 2. Par Jelgavas novada domes 2021.gada 10.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.32, 26.§) atcelšanu
 3. Par zemes vienības domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības ("Viesturu 2"-7, Glūdas pag.)
 4. Par grozījumiem Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas sastāvā un nolikumā
 5. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
 6. Par grozījumiem Autotransporta komisijas sastāvā
 7. Par saistošo noteikumu Nr. „ Jelgavas novada teritorijas uzturēšana un kopšana” apstiprināšanu
 8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Birzīte 214, Klāsmejas, Glūdas pag.)
 9. Par saistošo noteikumu Nr. „Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
 10. Par Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.15; 27.§) atcelšanu
 11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamiem īpašumiem “Līgas”, “Līgas Rozes” un “Līgas Neļķes” Vītoliņos, Valgundes pagastā
 12. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Jelgavas ielā 20, 22, 24, Kalnciemā, Kalnciema pagastā

 

20.04.2022. plkst.15:00 Finanšu komitejas sēde Nr. 4 

Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Saliņas, Vircavas pag.)
 3. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Mežrozes, Vircavas pag.)
 4. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Gustu lauks, Vircavas pag.)
 5. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Plāksnīšu iela 8, Vircavas pag.)
 6. Par nekustama īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Magones, Lielplatones pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Kumelītes, Līvbērzes pag.)
 8. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Līgotnītes, Līvbērzes pag.)
 9. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Zelmiņi, Glūdas pag.)
 10. Par grozījumiem Budžeta komisijas nolikumā
 11. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas sastāvā
 12. Par grozījumiem Par amatu klasificēšanas rezultātu atbilstības uzraudzību atbildīgās komisijas nolikumā
 13. Par konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2022" nolikuma un vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
 14. Par saistošo noteikumu Nr. „Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” apstiprināšanu
 15. Par Jelgavas novada domes 2021.gada 10.decembra lēmuma (prot. Nr.33, 11.§) “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” atcelšanu
 16. Pap.DK. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “TUVU”
 17. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Sēnītes, Svētes pag.)
 18. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas novadā'' apstiprināšanu
 19. Pap.DK. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Straume 129, Glūdas pag.)