Pašvaldība
Komiteju sēdes
 • 22.03.2022., plkst.13.00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2
 • 22.03.2022., plkst.16.00 - Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 3
 • 23.03.2022., plkst.15.00 - Finanšu komitejas sēde Nr. 3

 

22.03.2022., plkst.13:00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr. 2
Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā.
 2. Par Aizupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 3. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par grozījumiem Stipendiju komisijas nolikumā apstiprināšanu.
 5. Par Jelgavas novada Sporta centra nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par Jelgavas novada ģerboņa apstiprināšanas termiņa pagarināšanu.
 7. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumiem.

 

22.03.2022., plkst. 16:00 - Tautsaimniecības komitejas sēde Nr. 3
Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā.
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu.
 3. Par saistošo noteikumu Nr.11 “Par Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanu” precizēšanu.
 4. Par precizējumiem 2021.gada 10.decembra domes lēmuma Nr. 32 (protokols Nr.33 32. §) Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “KABANS” pielikumā.
 5. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma “Upes lauks”, Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esoša zemes vienībai, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu.
 6.  Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības zemes iznomāšanas kārtība” izdošanu.
 7. Par zemes vienības sadalīšanu (Dārzi, Paegļu iela 3, Valgundes pag.).
 8. Par zemes vienības domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Saules iela 9-36, Ozolnieki, Ozolnieku pag.).
 9. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
 10. Par grozījumiem 2021.gada 20.decembra domes sēdes lēmumā Nr.3 (protokols Nr.33 3§) Par nomas maksas noteikšanu smilts-grants un smilts atradnei “Kalnaplāteri”.
 11. Par zemes vienības iznomāšanu (Stadiona iela 14B, Ozolnieki, Ozolnieku pag.).
 12. Par sadarbības līgumu ar AS “Latvijas valsts mežiem” par meža ceļu uzturēšanu iedzīvotāju vajadzībām.
 13. Par Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību: SIA „Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” reorganizācijas uzsākšanu.
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nosacījumu grozīšanu (Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pag.).
 15. Par sadarbības līgumu tūrisma attīstībai Jelgavā un Jelgavas novadā.
 16. Par sadarbības līgumu laušanu starp Jelgavas novadu un Grodņas un Slavgorodas rajoniem (Baltkrievija).
 17. Par saistošo noteikumu Nr. „Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
 18. Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība” izdošanu.
 19. Par Jelgavas novada pašvaldības dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kārtības apstiprināšanu.
 20. Par Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.15; 27.§), 2020.gada 25.novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.22; 15.§) un 2021.gada 10.decembra lēmuma (sēdes protokols Nr.32, 26.§) atcelšanu (Jaunsvirlaukas pag.).
 21. Par grozījumiem Administratīvās komisijas nolikumā.
 22. Pap.DK. Par saistošo noteikumu Nr. „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā” apstiprināšanu.

 

23.03.2022., plkst.15.00 - Finanšu komitejas sēde Nr. 3
Norise: videokonference

Darba kārtība:

 1. Par jautājumu iekļaušanu papildus Darba kārtībā.
 2. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Zemnieku iela 18, Eleja).
 3. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Sibras, Vircavas pag.).
 4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Robežnieki, Svētes pag.).
 5. Par zemes vienības domājamās daļas nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jaunā iela 1, Eleja).
 6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1.masīvs 77, Kalnciema pag.).
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( 1.masīvs 161, Kalnciems).
 8. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielkuiseļi, Vilces pag.).
 9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielsesaviņa, Sesavas pag.).
 10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Baltiņi, Platones pag.).
 11. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( Lielupes iela 19-5, Kalnciems).
 12. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Skolas iela 1-6, Eleja).
 13. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (“Ziemeļlauks”, Vircavas pagasts).
 14. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Pienenes, Valgundes pagasts).
 15. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Irbenes, Glūdas pag.).
 16. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Brūklenes, Glūdas pag.).
 17. Par pārstāvja deleģēšanu Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei.
 18. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā „ Eleja”.
 19. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā „ Staļģene”.
 20. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā „ Kalnciems”.
 21. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “LAIPA”.
 22. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” klientu līdzmaksājuma apstiprināšanu.
 23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu (Skolas aleja 7, Cenu pag.).
 24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un atsavināšanu atkārtotā izsolē (Dzelzceļa ēka 1A-4, Glūdas pag.).
 25. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu (Dzērvenes, Glūdas pag.).
 26. Par uztura līguma slēgšanu (Kastaņu ceļš 17-11, Zaļenieku pagasts).
 27. Par saistošo noteikumu Nr. „Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Zemnieki, Valgundes pag.).
 29. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Sūnāji, Sesavas pag.).
 30. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Plūmītes, Sesavas pag.).
 31. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Klīves, Sesavas pag.).
 32. Par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi.
 33. Par nepieciešamību atsavināt privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma daļu sabiedrības vajadzībām (“Ezernieki”, Ozolnieki, Ozolnieku pag.).
 34. Par projekta iesniegšanu 2022.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā.
 35. Par Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 36. Par Jelgavas novada ģerboņa apstiprināšanas termiņa pagarināšanu.
 37. Par Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata pretendentu kvalifikācijas un darba rezultātu izvērtēšanas kārtības apstiprināšanu.
 38. Par Jelgavas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumiem.
 39. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Meža Pakuļi-5, Jaunsvirlaukas pag.).
 40. Pap.DK. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ganību ceļš 7, Brankas, Cenu pag.).