Pašvaldība
Komiteju sēdes 17.februārī
 • Plkst.14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
 • Plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • Plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja
 • Plkst. 15:00 Finanšu komiteja

 

Plkst.14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
Izskatāmie jautājumi:

 1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par izmaiņām Jelgavas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā
 3. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 4. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 5. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 6. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2021.gadā
 7. Pap.DK.Par saistošo noteikumu„Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

 

Plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Izskatāmie jautājumi:

 1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par izmaiņām Jelgavas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā
 3. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2021.gadam
 4. Par grozījumiem Šķibes pamatskolas nolikumā
 5. Pap.DK.Par saistošo noteikumu„Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
   

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja
Izskatāmie jautājumi:

 1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Balži, Jaunsvirlaukas pag.)
 3. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Ceļa Reikuļi, Vircavas pagasts)
 4. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Lielpļavas”, Vītoliņos, Valgundes pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 5. Par zemes vienības sadalīšanu (Vircavas pag.)
 6. Par zemes vienības sadalīšanu (Jaunmazlauki, Vircavas pag.)
 7. Par zemes vienības sadalīšanu (Vircavas pag.)
 8. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (sēdes protokols Nr.11, 48.§48.2.) „Par zemes piekritību”
 9. Par pašvaldības zemes iznomāšanu (daļa Kalnciemkrasti, Kalnciema pag.)
 10. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances un pamatlīdzekļu uzņemšanu bilancē (pašvaldības ceļi)
 11. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA Laflora, Kaigu purvs)
 12. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (SIA Gneiss, Valgundes pag.)
 13. Pap.DK.Par saistošo noteikumu„Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
   

Plkst. 15:00 Finanšu komiteja
Izskatāmie jautājumi:

 1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
 2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Lielupes 14-9, Staļģene; 2.Svirlaukas 18-16, Staļģen
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kastaņu ceļš 17-23, Zaļenieku pag.; 2.Bazuļi-4, Lielplatones pag.)
 4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Kristāli, Vircavas pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Svētvaldes lauks, Līvbērzes pag.; 2.Uves, Kalnciema pag.)
 6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( Vidusstrauti, Platones pag.)
 7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Stacijas 2, Sesavas pag.; 2.Ledāji, Sesavas pag.; 3.Purva ceļi, Līvbērze
 8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Vairogu lauks, Vilces pag.)
 9. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu 2021.gadam
 10. Par izmaiņām Jelgavas novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā
 11. Par aizņēmuma ņemšanu prioritārā pašvaldības investīciju projekta “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana”
 12. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Eleja” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 13. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 14. Par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
 15. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojumu maksas apstiprināšanu 2021.gadā
 16. Par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa „Mēs savai videi – 2021” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstipri
 17. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 18-8, Staļģene)
 18. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Niedru iela 4-14, Staļģene)
 19. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsvaināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 20-12, Staļģene)
 20. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 18-17, Staļģene)
 21. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Apogi, Valgundes pag.)
 22. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Niedru iela 4-3, Staļģene)
 23. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodosānu atsavināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 20-5, Staļģene)
 24. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Niedru iela 4-4, Staļģene)
 25. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādi
 26. Pap.DK.Par atbrīvošanu no nomas maksas SIA "SALTUMS KANDAVĀ" saistībā ar Covid-19 izplatību.
 27. Pap.DK.Par saistošo noteikumu„Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2
 28. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē ( Rūpnīcas iela 2, Kalnciems)
 29. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-3, Staļģene)
 30. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-23, Staļģene)
 31. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-12, Staļģene)
 32. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 20-10, Staļģene)
 33. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Lielupes iela 14-2, Staļģene)
 34. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Niedru iela 4-5, Staļģene)