Pašvaldība
Komiteju sēdes

 

 • 16.08.2021., plkst. 17:00 - Tautsaimniecības komiteja
 • 17.08.2021., plkst. 16:00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 • 18.08.2021., plkst. 09:00 - Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
 • 18.08.2021., plkst. 15:00 - Finanšu komiteja

16.08.2021., plkst. 17:00 - Tautsaimniecības komitejas sēde

Norises vieta: Pasta 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zāle

Izskatāmie jautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. LLI-444, “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” īstenošanai
 2. Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošai zemes vienības daļai 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
 3. Par būves Vilces iela 8A, Svētes pagastā nojaukšanu
 4. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (ZS Vilciņi1, Zaļenieku pagasts)
 5. Par ceļa servitūta nodibināšanu
 6. Par Jelgavas novada pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumu apstiprināšanu

 

17.08.2021., plkst.16:00 - Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Norises vieta: Pasta 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zāle

Izskatāmie jautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. LLI-444, “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” īstenošanai
 2. Par Ozolnieku vidusskolas direktora apstiprināšanu
 3. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma apstiprināšanu
 4. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojuma izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021.gada 1.septembri
 5. Par dibinātāja pārstāvju deleģēšanu dalībai izglītības iestāžu padomēs
 6. Par izglītības iestāžu nolikumu apstiprināšanu
 7. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 2021./2022.m.g.
 8. Par Jelgavas novada domes saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu” apstiprināšanu
 9. Par Jelgavas novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtības apstiprināšanu
 10. Par Jelgavas novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales nolikuma apstiprināšanu

 

18.08.2021., plkst. 09:00 - Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde

Norises vieta: Pasta 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zāle

Izskatāmie jautājumi:

 1. Par Jelgavas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja atklāta amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
 2. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojuma izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021.gada 1.septembri
 3. Par pabalstu sistēmas koncepciju
 4. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās, un Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās

 

18.08.2021., plkst. 15:00 - Finanšu komitejas sēde

Norises vieta: Pasta 37, Jelgava, 5.stāva sēžu zāle
Izskatāmie jautājumi:

 1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr. LLI-444, “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” īstenošanai
 2. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 55, Kalnciema pag.)
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Liepu iela 16-5, Vircavas pagasts)
 4. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Spilves, Valgundes pag.)
 5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Tvaiki, Svētes pag.)
 6. Par pabalstu sistēmas koncepciju
 7. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojuma izmaiņām Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ar 2021.gada 1.septembri
 8. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm 2021./2022.m.g.
 9. Par Jelgavas novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtības apstiprināšanu
 10. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novadā