Karjeras izglītība
Konference “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”

2022.gada 1. decembrī ar iedvesmojošiem stāstiem un sirsnīgiem novēlējumiem Latvijas Universitātes Zinātņu mājā noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā karjeras atbalsta projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 konference “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”.

Konferencē diskutēja un uzsvēra pašvaldības lomu karjeras izglītības atbalsta nodrošināšanā sadarbībā ar izglītības iestādēm un pedagogiem karjeras konsultantiem. Akcentēja projektā galvenos ieguvumus - pilnveidota karjeras attīstības atbalsta sistēma un izveidots pedagogu karjeras konsultantu tīkls. Projekta ietvaros tika izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli gan pedagogiem, gan vecākiem, kas palīdz jauniešos veidot izpratni par savas karjeras veidošanas iespējām un nostiprināt prasmes attīstīt izglītības nozīmi mūža garumā. Karjera nekad nebeidzas, tā pavada cilvēku visu dzīvi.

Vienota izpratne par karjeras attīstības atbalstu un īstenošanu pašvaldībā, izglītības iestādēs un pedagogu karjeras konsultantu izaugsmē ir veicinājusi vadlīniju izstrādi karjeras attīstības atbalsta īstenošanai. Sekot VIAA mājas lapā (https://www.viaa.gov.lv/lv).

 “Nozīmīgākais ieguvums, īstenojot projektu, ir profesionālu pedagogu karjeras konsultantu tīkla izveide un attīstība visā Latvijā, nodrošinot karjeras atbalsta sistēmas ilgtspēju. Mērķtiecīgas un pārdomātas aktivitātes, apvienotas ar karjeras konsultantu zināšanām un uzkrāto pieredzi, sniedz nepieciešamo ieguldījumu karjeras izglītības jomas attīstībā valstī,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Inta Asare, VIAA Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktore: "Visa karjeras attīstības atbalsta pamatā ir mūsu bērni, un mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem ieraudzīt savu karjeras ceļu. Tad, kad tas ceļš ir ieraudzīts un izvēlēts, mēs varam teikt, ka projekta rezultātiem ir ilgtspēja".

Pēc projekta rezultātu ilgtspējas novērtēšanas rezultātiem var secināt, ka Jelgavas novada izglītības ietādēs, lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgspēju, izstrādātas karjeras izglītības programmas un pasākumu plāni, kas balstīti un integrēti audzināšanas un interešu izglītības programmu saturā. Izglītības iestādēs tiek nodrošināti karjeras attīstības atbalsta pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām, kā arī grupu un individuālās karjeras konsultācijas.

Jelgavas novada izglītības iestādēs ES projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” VIAA īstenoja no 2017. gada līdz 2022. gada beigām ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam.