Novada ziņas Kultūra
kultūras konkurss

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt Jelgavas novada tēla veidošanu un popularizēšanu, kultūras nozares attīstību un uzturēšanu. Maksimālais finansiālā atbalsta apjoms vienam projektam ir 1000,00 EUR, kopējais finansiālā atbalsta apjoms ir 5000,00 EUR.

Lai pieteiktos uz finansējuma piešķiršanu saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā”, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  • kultūras projekta pieteikums (1.pielikums);
  • projekta vadītāja CV;
  • papildu informācija, ko pretendents uzskata par būtisku saistībā ar projekta pieteikumu.

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 31.maijs. Projekta īstenošanas laiks, sākot ar līguma noslēgšanas dienu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta pieteikumu jāiesniedz noteiktajā termiņā vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi, nogādājot pieteikumu Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā;
  • nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (šajā gadījumā par kultūras projekta pieteikuma iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums);
  • elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (šajā gadījumā kultūras projekta pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, elektroniskā pasta temata ailē jānorāda kultūras projekta pieteikuma iesniedzējs un konkursa nosaukums).