Komiteju sēdes
ģērbonis

24.05.2023., plkst. 13.00.
Attālināti.

  1. Par atļauju Zanei Izkalnai savienot valsts amatpersonas amatu
  2. Par saistošo noteikumu Nr.__ “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu
  3. Par finansiālā atbalsta piešķiršanas sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
  4. Par finansiālā atbalsta piešķiršanas sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBĀ:

  1. Par saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas novada pašvaldības nolikums” izdošanu
  2. Par iekšējo noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu