Novada ziņas
koki

Jelgavas novadā plānots veidot dabas liegumu Sodzera meži Salgales pagastā, Skursteņu platlapju meži Sesavas pagastā, bet Kaigu purva liegumu Līvbērzes pagastā – paplašināt, to nosaka saskaņošanai nodotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem".

Noteikumu projekts paredz visā valstī noteikt 76 jaunus dabas liegumus un paplašināt sešus esošus, lai izbeigtu pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par pietiekama aizsardzības statusa nenodrošināšanu Eiropas Savienības nozīmes biotopiem staignāju mežiem.

Jauni dabas liegumi iespēju robežās tiks veidoti valsts meža zemēs, lai minimizētu privāto zemes īpašnieku zaudējumus. Noteikumu projekts skar 21 856 hektārus zemes.

Dabas liegums parasti ir cilvēku maz pārveidota vai dabiska teritorija ar retām vai izzūdošām sugām un biotopiem, kurā nav ievērojama cilvēka klātbūtne un dominē dabiskie procesi. Tos apsaimnieko saskaņā ar „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmatošanas noteikumiem”, dabas aizsardzības plāniem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.