Projekti
Lauku partnerība “Lielupe” izsludina Leader projektu konkursa 8. kārtu

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai.  Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” un “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2020. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

Uzņēmējdarbības atbalstam var pieteikties ikviens, juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novados.  Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja iepriekšējā gada apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR. 

ELFLA finansējuma atbalstu līdz 70% ko projekta izmaksām var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai. 

Rīcībā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana” tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas un Ozolnieku novados. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem. 

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu. 

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji.

Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

 

Papildus informācija un konsultācijas:

Lauku partnerībā “Lielupe”, Lielā iela 5/7 (6. stāvs), Jelgava,

Tālrunis: +371 26399946

E-pasts lielupe@partneribalielupe.lv.

Lūgums iepriekš saskaņot ierašanos!  

attels