Projekti
Lauku partnerība "Lielupe" izsludina LEADER projektu konkursu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai Jelgavas novadā

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai  Jelgavas novadā. Kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums 112 821.80 EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 11 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2022. gada 7. februāra līdz 2022. gada 7. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Šajā konkursā tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Projektu iesniedzēji aicināti uzdot jautājumus un saņemt konsultācijas par izsludināto kārtu un projekta iesniegumu sagatavošanu Lauku partnerībā “Lielupe”, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv, tel. +371 26399946.

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija un Informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji pieejama šeit: Stratēģija, konkursa nosacījumi un vērtēšanas kritēriji

Normatīvie akti, rokasgrāmata projekta iesnieguma sagatavošanai un citi dokumenti pieejami šeit: Projekta iesnieguma sagatavošana

Aicinām iepazīties ar iepriekšējās kārtās apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem partnerības mājas lapā: LEADER projekti.

Seminārs par sabiedriskā labuma projektu sagatavošanu plānots februārī, aicinām sekot informācijai mājas lapā www.partneribalielupe.lv.