Projekti
Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu attīstībai

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta Rīcībā Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, pieejamais finansējums 45 285.45  EUR. Viena projekta atbalsta apmērs 10 000 EUR, atbalsta intensitāte 90%.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt no 2018. gada 9. februāra līdz 2018. gada 9. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. Projekta iesniegumus papīra formātā varēs iesniegt Lauku partnerībā "Lielupe", Krišjāņa Barona ielā 40, Jelgavā.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu.

Šajā konkursā tiks atbalstīti sabiedriskā labuma projekti sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas un Ozolnieku novados. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami, kā arī projekti saimnieciskās darbības īstenošanai, kuros paredzēts sakārtot vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Konsultācijas par projekta iesniegumu sagatavošanu var saņemt partnerības birojā Krišjāņa Barona ielā 40, iepriekš piesakoties pa tālr. 26399946 vai e-pastu lielupe@partneribalielupe.lv.

Visa informācija par projektu iesniegšanas nosacījumiem un vērtēšanas kritēriji pieejama šeit: http://ej.uz/Leader_Lielupe_5karta.

Projekta iesnieguma veidlapa, normatīvie akti, projekta iesnieguma paraugs un citi dokumenti pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Aicinām iepazīties ar iepriekšējās kārtās apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem partnerības mājas lapā sadaļā: http://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-projekti/realizetie-sabiedriska-labuma-projekti.

attels