Projekti
Lauku partnerībai “Lielupe” piešķirts priekšfinansējums divu projektu attīstībai

Jelgavas novada pašvaldība lēmusi par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrības Lauku partnerība „Lielupe" (LP „Lielupe”) divu projektu attīstībai. To galvenais uzdevums ir veicināt tūrisma un vietējo uzņēmēju konkurētspēju, tādejādi sekmējot ilgtspējīgu lauku teritorijas attīstību.

LP „Lielupe”, Bauskas un Dobeles rajona lauku partnerību sadarbības projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” apstiprināts š.g. 13. oktobrī ar mērķi īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados.  Savukārt, LP „Lielupe” un LEADER Starptautiskās sadarbības projekts „Lauku māksla” apstiprināts š.g. 5. jūlijā, ar mērķi veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībā.

„Projektā „Lauku māksla” šogad tika organizēta konference „Purvu ilgtspēja. Cilvēks. Daba. Labklājība.”, kas norisinājās Jelgavas novada Kalnciema pagasta Drabiņu purvā. Konferencē tika diskutēts par kūdru kā resursu un kūdras ieguvi Latvijā. Šī konference sniedza ieskatu par tām iespējām, kādas paveras apsaimniekojot gan purvu platības, gan izmantojot kūdru visdažādākajās sfērās un inovācijās. Turpinot projekta aktivitātes, interesentiem būs iespēja piedalīties kūdras skulptūru veidošanā gan Latvijā, gan Somijā, tāpat projektā tiks sniegta iespēja skolēniem iepazīties ar kūdras materiālu un vairāk izzināt tā pielietošanu mākslā un interjerā,” komentē LP „Lielupe” valdes priekšsēdētāja Līga Švānberga.

Arī projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” ir nozīmīgs Ozolnieku un Jelgavas novada ražotājiem.

“Projekta aktivitātes ir vērstas uz uzņēmēju sadarbības veicināšanu ar Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Tērvetes, Auces un Dobeles vietējiem uzņēmējiem, kā arī vietējo uzņēmēju popularizēšanu un atpazīstamības veicināšanu. Projektā arī ir paredzētas apmācības uzņēmējiem noderīgās jomās. Nākamajā gadā projekta ietvaros noritēs  vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, apmācības, Pārtikas amatnieku festivāls, kas dos iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar vietējo produktu piedāvājumu,” turpina L. Švānberga.

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe” dibināta 2005. gadā un nodarbojas ar „LEADER” programmas (ELFLA finansējuma) ieviešanu Jelgavas un Ozolnieku novadu teritorijās. Tā sniedz iespēju lauku iedzīvotājiem piesaistīt ES finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai, teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Biedrība veicina vietējo iniciatīvas grupu darbošanos un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos starptautiskos projektos.

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000005 “Lauku māksla (Rural Art (He-A.R.T))” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 81043.74.

Projekts Nr. 17-00-A019.332-000003 " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 100 000.00.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

attels