Pašvaldība
Lemj par izmaiņām domes vadības atalgojuma aprēķinam

Līdz jaunas Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtības apstiprināšanai Jelgavas novada dome 28.jūlijā lēma par pagaidu regulējumu darba samaksas noteikšanai domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem. 

Pašvaldības un domes vadības mēnešalga tiek aprēķināta, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto, kas paredz mēnešalgas apmēru noteikt pēc noteikta algoritma - Valsts kancelejas publicēto bāzes mēnešalgas apmēru (2021.gadā tā noteikta 1025,29 EUR) reizinot ar noteiktu koeficientu. Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotā Jelgavas novada “parametrus”, piemēram, iedzīvotāju skaita palielinājumu, dome lēma par mēnešalgas koeficienta palielināšanu atalgojuma aprēķinam domes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekiem.

Tādejādi koeficients 3,64 noteikts domes priekšsēdētāja atalgojumam, paredzot algas apmēru 3732 EUR (bruto), priekšsēdētāja vietniekiem koeficients - 3,2, paredzot mēnešalgu 3281 EUR pirms nodokļa nomaksas, savukārt deputātiem saglabājas maksimālais koeficients 1,2, kāds bija noteikts arī līdz šim.

Pašvaldības izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta 85% apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne vairāk par likumā noteikto maksimālo slieksni. Pēc šī paša principa tiek noteikta mēnešalga izpilddirektora vietniekiem – 85 % apmērā no izpilddirektora mēnešalgas.

Jānorāda, ka atlīdzību domes deputātiem par darbu komitejās, komisijās un darba grupās, kā arī par atvaļinājumu, brīvdienu, sociālo garantiju, piemaksu piešķiršanu dome noteica tādu pašu, kā iepriekš apstiprinātajā Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā. Atlīdzības apmēru komisiju locekļiem nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, ņemot vērā Valsts kancelejas publicēto bāzes mēnešalgas  apmēru, kam piemērots koeficients 1,2 un nostrādāto stundu skaitu mēnesī. Atlīdzību par darbu Jelgavas novada domes izveidotajās komisijās saņem tie komisiju locekļi, kuru tiešajos amata pienākumos saskaņā ar amata aprakstu neietilpst darbs komisijās, un tie komisiju locekļi, kuriem ar Jelgavas novada pašvaldību nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Maksimālais stundu skaits, par kurām komisiju locekļi drīkst saņemt atlīdzību, ir 10 stundas nedēļā.