Projekti
ģerbonis

Jelgavas novada dome vakar ārkārtas domes sēdē atbalstīja vairākus lēmumprojektus, kas attiecas uz pašvaldības iesaisti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Ņemot vērā, ka projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 11. maijam, Jelgavas novada dome sanāca ārkārtas sēdē, lai lemtu par atbalstu Lauku partnerības “Lielupe” sagatavotu vairāku projektu pieteikumu iesniegšanai, kas projektu apstiprināšanas gadījumā paredz pašvaldības līdzfinansējumu kopumā par 32 554 EUR.

Visi projekta pieteikumi tapuši sadarbībā ar Lauku partnerību “Lielupe”, kas projekta ideju izstrādē iesaistīja arī Jelgavas novada iedzīvotājus, izvērtējot rekomendācijas un ieteikumus dažādām ar kultūrvēsturi vai vietējās dzīves attīstību saistītām idejām.

Konkretizējot projekta idejas, viens no projektu pieteikumiem paredz alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra "Kamenītes" telpu vienkāršotu atjaunošanu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai  Jelgavas novadā. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums plānots 9 876,22 EUR apmērā. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 9 876,22 EUR, ko sastāda ELFLA līdzfinansējums 8 888,60 EUR  apmērā un pašvaldības līdzfinansējums -  987,62 EUR apmērā.

Otrs projekta pieteikums sadarbībā ar biedrību Lauku partnerība „Lielupe” paredz iesniegt projekta pieteikumu “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”. Ņemot vērā daudzus publiskos pasākumus Jelgavas novadā, kad bieži viens ir nepieciešamība pēc nojumēm, sabiedrisko pasākumu teltīm, plānots šo aprīkojumu iegādāt 4 250,73 EUR apmērā. No šīs summas ELFLA līdzfinansējums plānots 3825,66 apmērā un pašvaldības līdzfinansējums - 425,07 apmērā.

Līdzīgi rīcības programmas ietvaros Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana” izstrādāts projekta pieteikums “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”. Tas paredz 60 765,28 EUR apmērā veikt remontu Lielvircavas muižas telpām. Projekta kopsumma  jeb attiecināmās izmaksas sastāda 50 000 EUR, no kura  ELFLA līdzfinansējums aprēķināts 45 000 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums 15 765,28 EUR apmērā.

Tāpat centienos īstenot pakāpenisku atjaunošanu kultūrvēsturiskā mantojuma elementiem Jelgavas novadā izstrādāts projekta pieteikums “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija”, kas paredz saglabāt it kā necilo, bet kultūrvēsturiski unikālo muižas ansambļa būvi upes krastā. Projekta kopējā summa sastāda 60 375,78 EUR - attiecināmās izmaksas 50 000 EUR, no kurām ELFLA finansējums 45 000 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums  15 375,78 EUR. 

Projektu pieteikumu apstiprināšanas gadījumā Jelgavas novada pašvaldība plāno minēto līdzfinansējumu kopsummu nodrošināt no pamatbudžeta līdzekļiem.