Sociālā joma
Lemj par projekta pieteikuma sagatavošanu SARC “Eleja” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Jelgavas novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē lēmuši par investīciju projekta “SARC Eleja ēku energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve un SARC Eleja, Lietuvas 19 teritorijas labiekārtošana” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), piesakoties valsts budžeta dotācijai 1 275 000 EUR apmērā.

Piesakoties valsts aizdevuma saņemšanai, pašvaldībai jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%. Tāpat kā iepriekš arī 2022.gadā svarīgs kritērijs valsts aizdevuma saņemšanai ir projekta augsta gatavība un jārēķinās, ka iesniegtais projekts būs jāpabeidz līdz 2023. gada beigām.

Projekta saskaņojuma gadījumā SARC “Elejā” iecerēts veikt senioru ēkas atjaunošanu pēc 2018. gadā izstrādātā būvprojekta, kas paredz inženierkomunikāciju nomaiņu, ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, telpu pārplānošanu, 2. stāva izbūvi; apkures katla mājas atjaunošanu – ēkas vizuālo remontu, apkures katla nomaiņu, siltummezgla pārbūvi; dienas centra ēkas fasādes un telpu remontu, ierīkojot dušas un veļas mazgājamo telpu. Nozīmīga projekta sadaļa būtu arī aptuveni 2 ha plašās teritorijas labiekārtošana un esošo būvju – garāžas, šķūņa atjaunošana un pagraba nojaukšana.

“Jelgavas novada četros sociālas aprūpes centros šobrīd visas vietas ir aizņemtas, kā arī ir izveidojusies rinda. SARC “Eleja” var uzturēties līdz 16 cilvēkiem, veicot ēkas atjaunošanu un 2. stāva izbūves darbus, centra vietu skaits tiktu palielināts līdz 20, likvidējot šobrīd esošo rindu uz pakalpojuma saņemšanu Elejā. Vienlaikus centra senioriem tiktu nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša, ērta un mājīga vide, bet sakoptā teritorija būtu pieejama arī citiem Elejas pagasta iedzīvotājiem. Saņemot VARAM saskaņojumu projektam, pašvaldības izmaksas būs 225 000 EUR, savukārt valsts finansējums jeb grants 1 275 000 EUR  apmērā, kas pašvaldībai nebūs jāatmaksā”, lēmuma pamatojumu skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Saņemot projekta apstiprinājumu no VARAM, secīgi tiks veikti grozījumi Jelgavas novada pašvaldības budžetā, projekta realizācijai 2022.gadā paredzot līdzfinansējumu 146 250 EUR apmērā, savukārt atlikušo pašvaldības finansējuma daļu iekļaujot 2023.gada budžeta plānā.