Projekti
Līdz 31.martam pieteikšanās iedzīvotāju projektu konkursam

Jelgavas novada dome apstiprinājusi un izsludina finansēto projektu konkursu „Mēs savai videi – 2017” ar kopējo finansējumu 13 000 eiro apmērā. Realizējot projektus, konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projekta īstenošanai jānotiek Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Jelgavas novada iedzīvotājiem. Aizpildītas projekta pieteikuma veidlapas var iesniegt nevalstiskās organizācijas un nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Projektu piemēri, kam iespējama finansējuma piesaiste: bērnu rotaļu un/vai aktivitāšu laukuma ierīkošana/labiekārtošana; daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana; dabas, atpūtas vai sporta takas izveide; daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu/konstrukciju renovācija/labiekārtošana u.tml. Saskaņā ar projekta nolikumu maksimālā summa, ko piešķir Jelgavas novada pašvaldība vienam projektam, ir 750 eiro.

Projekta pieteikumu vienā eksemplārā ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savai videi – 2017”, sākot ar 1.martu jāiesniedz personīgi Jelgavas novada pašvaldības, Attīstības nodaļā, Lielā ielā 5/7, 5. stāvā, Jelgavā vai jānosūta pa pastu uz adresi Jelgavas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa, Lielā ielā 5/7, Jelgava, LV-3001, līdz 2017.gada 31. martam (pasta zīmogs un datums). Projekta pieteikumus kopā ar drukāto versiju jāiesniedz arī elektroniskā formātā (CD nesējs vai sūtot uz e-pastu: inese.skromane@jelgavasnovads.lv).

Pagājušā gada projektu konkursā „Mēs – savai videi 2016” tika īstenoti un finansējumu saņēma 22 vides projekti. Divi labākie projekti papildus finansējumam saņēma naudas balvu 250 eiro apmēra. Par labāko projektu tika atzīts projekts mājas apsaimniekošanai, nojumju renovācijai un zaļās zonas labiekārtošanai, kā arī aktīva dzīvesveida popularizēšanai, volejbola laukuma, ārā trenažieru un trošu ceļa izveidošanai.