Projekti
Nākamgad Valgundē 1. vasaras poldera kanālam veiks atjaunošanas darbus

Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta teritorijā, nākamgad 1. vasaras polderī, kas atrodas netālu no pagasta ciema “Vītoliņi”, Lielupes labajā krastā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzējuši veikt pārtīrīšanas un pārbūvēšanas darbus. Tā kā objekta sateces baseins atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) – dabas parkā “Svētes paliene”, projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jelgavas novada domes deputāti ar projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kā arī ekspertu sniegtajiem atzinumiem iepazinās 28. novembra domes sēdē un vienbalsīgi lēma atbalstīt poldera kanāla tīrīšanu.

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Jelgavas sektora vadītāja Filimonija Brigmane skaidro, ka polderis ir ar aizsargdambjiem norobežota nosusināta teritorija, kuras hidroloģiskais režīms tiek regulēts mākslīgi, proti, notece tiek nodrošināta, izmantojot sūkņu staciju. Kanāla kopējais garums ir 3,63 km, kanāla lejtecē atrodas sūkņu stacija ar 400 m garu krājbaseinu. Ūdensnotekā izbūvētas 3 caurtekas, 26 drenu iztekas. Piegulošās platības apsaimnieko 56 nelielas saimniecības. Polderī izbūvētas segtās drenāžas meliorācijas sistēmas apmēram 100 ha platībā un apmēram 150 ha nosusināts ar vaļējiem grāvjiem.

Šobrīd kanāla gultne nenodrošina normālu ūdens noteci, tās šķērsgriezums ir samazinājies. Ūdensnoteka ekspluatācijas laikā ir aizaugusi ar ūdens augiem, galvenokārt ar kalmēm un niedrēm. Kanāla krasti vietām ir izskaloti un noslīdējuši, profils deformējies. Piesērējuma dēļ tiek traucēta ūdens pietece polderu sūkņu stacijai, līdz ar to kanālā visu laiku ir augsts ūdens līmenis un drenu iztekas atrodas zem ūdens vai arī zem piesērējuma. Tas nozīmē, ka drenāža nepilda savas funkcijas un ar laiku iesaistītās meliorācijas sistēmas var pārtraukt darboties. Tāpat arī caurtekas ir sliktā stāvoklī, nodrupis gala sienu betona nostiprinājums.

Valgundes 1. vasaras poldera kanāla pārbūve pēdējo reizi tika realizēta 1975. gadā.  Šodien kanāla pārbūve jāveic ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu poldera kanālam pieguļošo lauksaimniecības zemju nosusināšanu to ilgtspējīgai izmantošanai, bet arī, lai nodrošinātu Dabas parka vērtību saglabāšanu. Vasaras poldera platības applūst Lielupes augsto palu ūdens līmeņu laikā. Lai nodrošinātu noteikto vasaras poldera darbības režīmu, pēc palu perioda beigām poldera kanālam netraucēti jānovada poldera platībā uzkrātais ūdens līdz Sūkņu stacijai. Ir jārod līdzsvars starp teritorijas applūšanu un tās ilgumu Dabas parka teritorijā un lauksaimniecības zemju racionālu izmantošanu un ūdens savlaicīgu novadīšanu. Jānorāda, ka veicot kanāla pārtīrīšanu, tiks ņemti vērā un realizēti pasākumi uz vidi negatīvās ietekmes mazināšanai un novēršanai. Piemēram, būvdarbi objektā varētu sākties apmēram 2019. gada vasaras vidū, kad dabā nenotiek putnu ligzdošana un zivju nārstošana. Lai mazinātu uzduļķojumus, aizsērējuma materiāla izņemšana paredzama mazūdens periodā, sākot no ūdensnoteces lejteces. Tāpat, lai vismaz daļēji ūdensnotekā būtu iespējams saglabāt esošās zivis, pirms paredzētās darbības ar sūkņu staciju plānots pazemināt ūdens līmeni, to pilnībā nenosusinot. Iecerēts, ka projekts varētu noslēgties nākamā gada nogalē,” skaidro F. Brigmane.

Valgundes 1. poldera kanāla  īpašnieks ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Ūdensnoteka tika ierīkota 1969. gadā.

Lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz Dabas parka teritoriju, izstrādātais projekts paredz ūdensnotekas kreisajā krastā izveidot divpusējo darbības meliorācijas sistēmu, kas vienlaicīgi būs izmantojama, lai kreisā krasta pieguļošajā Dabas parka teritorijā saglabātu augstu ūdens līmeni, bet labā krasta pieguļošajās teritorijās varētu veikt liekā ūdens novadīšanu.   Meliorācijas sistēmas regulācijas nodrošināšanai tiks ierīkoti 4 regulējami aizvara tipa aizsprosti un 7 meniķi. Vēl pārbūves procesa laikā paredzēts veikt gultnes piesērējuma izņemšanu visā  kanāla garumā, izrokot apmēram 8 000 m³ grunts, kā arī atjaunot 3 caurtekas un 26 drenu iztekas.

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” projekta realizāciju veiks piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus 138 400 EUR apmērā. 

attels1