Sociālā joma
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā izmaiņas gaidāmas nelielas

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas (VARAM) izvērtējumu un saskaņojumu pašvaldības saistošo noteikumu projektam “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu”, kas Jelgavas novada domē tika izskatīts un akceptēts 21.oktobra ārkārtas domes sēdē. Bijušajos Jelgavas un Ozolnieku novados nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) tika piemērots pēc līdzīgiem principiem, būtiskākā atšķirība abos novados bija nodokļa piemērošanā dzīvojamām ēkām un dzīvokļu īpašumiem. Jaunizveidotajā novada administratīvajā teritorijā no 2022. gada 1. janvāra nekustamā īpašuma nodoklis tiks piemērots pēc vienojošiem principiem.

Līdzšinējā Jelgavas novada pašvaldībā iedzīvotājiem par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem piemēroja likmi 0,2%, neņemot vērā iedzīvotāju deklarāciju tajos, savukārt līdzšinējā Ozolnieku novada pašvaldībā, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvietā nebija deklarēta neviena persona, tad tika piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Nupat Jelgavas novada domē apstiprinātais lēmumprojekts paredz apvienotajā novada teritorijā no 2022. gada dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem piemērot likmi 0,2% no objekta kadastrālās vērtības, neņemot vērā iedzīvotāju deklarāciju tajos, kā rezultātā samazināsies nodokļa slogs bijušajā Ozolnieku novada teritorijā.

"NĪN aprēķināšanu Latvijas Republikā regulē likums "Par nekustamā īpašuma nodokli". Šis nodoklis nav pašvaldības iegriba, kā daudzi uzskata. Taču pašvaldībai ir tiesības, pieņemot saistošos noteikumus, noteikt NĪN likmi 0,2% - 3% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Lai apvienotajā novadā piemērotu vienādus nosacījumus, Jelgavas novada pašvaldība palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m, arī turpmāk neapliks ar nodokli. Izņēmums ir garāžas, kam tiek piemērota dzīvojamo māju likme, – lai ievērotu vienlīdzības principu pret tiem, kam garāža iebūvēta dzīvojamās privātmājās, tādējādi par to nodokli maksājot. Tāpat kā iepriekš - paaugstināta nodokļa likme tiks piemērota laukumiem, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošām būvēm un būvēm, kam būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums”, skaidro Jelgavas novada Finanšu nodaļas vadītāja Lolita Krūmiņa.

Tāpat kā iepriekš abu pašvaldību līdzšinējie saistošie noteikumi – arī jaunie, vienotie nosaka :

  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;
  • nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums;
  • nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ar pilnu saistošo noteikumu versiju ir iespējams iepazīties.

Papildu informāciju par NĪN piemērošanas kārtību var saņemt pašvaldības Finanšu nodaļā, zvanot pa tālruni +371 63024784 vai +371 63086015, kā arī rakstot e-pastus lolita.krumina@jelgavasnovads.lv un alla.jemeljanenko@jelgavasnovads.lv .