Projekti
Noslēdzas Erasmus+ programmas projekts ar pieredzes apmaiņas semināru Panevēžā

Jelgavas novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar 10 novada izglītības iestādēm īstenojusi vērienīgu Erasmus+ programmas projektu izglītības kvalitātes uzlabošanai novadā.

Projekta ietvaros divu gadu laikā pedagogi no 10 Jelgavas novada izglītības iestādēm un Izglītības pārvaldes darbinieki apmeklēja dažādus strukturētos kursus. Pēc kursu apmeklēšanas projekta dalībnieki dalījās ar kursos gūtajām zināšanām un atziņām ar saviem kolēģiem izglītības iestādē un novadā, kā arī izstrādāja metodiskos materiālus, kas palīdz uzlabot izglītības kvalitāti novadā. Veiksmīgākie metodiskie materiāli ir publicēti Izglītības pārvaldes digitālajā datu krātuvē un pieejami brīvi ikvienam novada pedagogam.

Projekta izvērtējuma pasākuma laikā - 1.un2.decembrī Jelgavas novada izglītības iestāžu vadītāji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz dažādām Panevēžas izglītības iestādēm, smeļoties pieredzi Erasmus+ programmas projektu īstenošanā un to ilgtspējas nodrošināšanā. Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros pedagogi iepazina pirmsskolas izglītības iestādi, proģimnāziju, profesionālās izglītības iestādi, STEAM un Robotikas centrus kā arī Dabas skolu Panevēžā,  iepazīstot netradicionālus izglītības piedāvājumus un skolu attīstības stratēģijas. Brauciena ietvaros vairākas Jelgavas novada izglītības iestādes dibināja kontaktus nākotnes sadarbības attīstībai.

Pieredzes apmaiņas brauciens reizē bija arī iespēja atskatīties uz paveikto projektā un izvērtēt sasniegtos rezultātus. Apkopojot projekta dalībnieku sniegtās atbildes aptaujā, gandrīz visi projekta dalībnieki atzīst, ka viņiem ir uzlabojušās komunikācijas prasmes: Spēja uzklausīt un nodot informāciju saprotamā veidā, argumentējot un risinot konfliktsituācijas saskarsmes procesā. Spēja mērķtiecīgi ietekmēt citu cilvēku viedokli un uzvedību, pozitīvi noskaņojot tos pret sevi saskarsmes procesā; savukārt 74% dalībnieku uzlabojušās profesionālās zināšanas un valodas prasmes.

Apzinoties pedagogu lielo slodzi, atbildību un stresu ikdienas darbā, pozitīvs ieguvums projektā ir  respondentu atbilde, ka dalība projektā palielinājusi motivāciju un apmierinātību savā ikdienas darbā.

Projekta aktivitātes veicinājušas izglītības kvalitātes uzlabošanos novadā: lielākā daļa respondentu atzīst, ka viņu iestādē būtiski uzlabojās gatavība jaunā izglītības standarta ieviešanai, izpratne par kompetenču pieejā balstīta izglītības procesa organizēšanu un vadīšanu kā arī būtiski uzlabota mācību vide - gatavība integrēt labo praksi, jaunas metodes ikdienas darbā. Nozīmīgs ieguvums ir pedagoģiskā personāla un administrācijas savstarpēja sadarbība plānojot skolas darbu, mācību procesā un izvērtēšanā.

No projekta izvērtēšanas anketā dalībniekiem tika jautāts, lai pamato, kādi ieguvumi ir no strukturēto kursu apmeklēšanas ārpus Latvijas. Dažas no atbildēm:

“Es esmu piedalījusies ļoti daudzos pieredzes apmaiņas kursos Latvijā. Tā pieredze šeit ir diezgan līdzīga. Ārpus Latvijas notikušajos kursos ir iespēja iegūt daudz atšķirīgāku priekšstatu nekā šeit uz vietas par iespējām realizēt mācību saturu. Turklāt tā ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, dzīvesveidu, valodu un dabu.”

“Ļoti svarīgi ir apmeklēt izglītības iestādes, tikties ar šo iestāžu vadītājiem un izglītojamiem, uzdot jautājumus un reālā dzīvē iepazīties ar citas valsts izglītības sistēmu un izglītības politiku, kas būtiski atšķiras no mūsu valsts izglītības sistēmas un pedagogu piesaistes.”

“Itālijā vēsturiski kultūra un izglītība attīstījās straujāk nekā Ziemeļeiropā. Arī uz kompetencēm balstītā pedagoģija parādījās agrāk nekā Latvijā. Līdz ar to viņi šajā jautājumā ir kompetentāki. Es ieguvu pieredzi un atbildes uz jautājumiem.”

“Interesanti salīdzināt un gūt jaunas atziņas par citu valstu, šoreiz Portugāles, pieredzi jautājumos par skolas un pedagoga lomu bērna attīstībā, par pašreizējo mācību praksi un izaicinājumiem, dažādu mācību vajadzību līdzsvarošanu, mācību procesa plānošanu, izmaiņām izglītības tendencēs u.c.”

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts "Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā" tika īstenots no 2020.gada 14.septembra līdz 2022.gada 13.decembrim. Projekta kopējais finansējums 88 292,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija.