Projekti EEANorwayGrantsLatvia
kulturaugs

Noslēgušās projekta “Kultūraugs” darbnīcas un meistarklases

2023.gada ziemā un pavasarī Eiropas Ekonomikas zonas finansētā projekta “Kultūraugs” ievaros tika organizētas vairākas darbnīcas un meistarklases projekta mērķa grupai – jauniešiem 12 – 18 gadu vecumā.

Pirmā no darbnīcām tika organizēta februāra sākumā Svētes Bērnu un jauniešu izglītības iniciatīvu centrā, kur jaunieši no Aizupes, Ozolnieku, Sesavas, Vircavas, Vilces un Jelgavas novada Neklātienes skolām tēlniecības un dizaina pedagoga Jāņa Zvirgzda- Zvirgzdiņa vadībā piecu nodarbību laikā radīja dizaina rotaļlietas. Uz iepriekš sagatavota modeļa dalībnieki no plastilīna uzveidoja savu, individuāla dizaina rotaļlietu. No šī veidojuma tika noņemta platīna silikona forma un tajā atliets rotaļlietas modelis. Izgatavotajā silikona formā dalībnieki atlēja vairākas akrila masas rotaļlietas. Rotaļlietas dalībnieki apgleznoja ar individuālu krāsojumu un zīmējumu. Krāsainās un bezbēdīgās rotaļlietas bija iespējams aplūkot Jelgavas novada jauniešu laikmetīgās mākslas festivālā “Kultūraugs” Elejas muižas parkā 20.maijā.

Februārī Vircavas pamatskolā sadarbībā ar biedrību Multenkulten – Ivaru Šmitu un Kristīni Šmiti – tika organizētas animācijas darbnīcas. Jaunieši no Aizupes, Ozolnieku, Kalnciema pagasta, Jelgavas novada Neklātienes, Sesavas, Svētes, Vircavas un Vilces skolām iepazina stop motion animācijas tehniku, apguva animēšanas pamatprincipus – izstrādāja sižetu, veidoja scenāriju, kadru plānus un izgatavoja tēlus, darbojās pie animācijas stacijām. Kopā ar skaņu mākslinieku Maksimu Šenteļevu veidoja savu redzējumu par filmu skaņas celiņu, ierakstu telpā ar dažādiem instrumentiem radot un ierakstot nepieciešamās skaņas, trokšņus un fona mūziku. Arī izveidotā video animācijas filma tika izrādīta 20.maijā festivāla ietvaros. To ir iespējams noskatīties ŠEIT: https://youtu.be/l1bTIxCv-Ow

Savukārt, sākot ar marta beigām līdz pat maija vidum beigām vairāku nedēļu garumā jauniešiem no Svētes, Vircavas, Vilces skolām un Jelgavas tehnikuma tika sniegta iespēja ne tikai apmeklēt darbnīcu “Stāstu veidošana un dokumentālā teātra darbnīca”, bet arī kļūt par līdzdalībniekiem kopienas teātra izrādes “Abras stāsti” tapšanā. Darbnīcā tika likts uzsvars uz stāstu veidošanas pamatu apgūšanu un lugā darbojošos tēlu raksturu veidošanu, kam par iedvesmu kalpojuši Ievas Vītolas un Signes Pucenas vadītās pētnieciskās ekspedīcijas rezultātā Jelgavā noklausīti patiesi dzīves stāsti par un ap maizes tēmu. Darbnīcas un mēģinājumi kopienas teātra izrādei norisinās dramaturģes un režisores Sandijas Santas radošajā paspārnē, kura paralēli savai profesionālajai darbībai apguvusi arī kopienas teātra metodiku un ik gadu veido videi un vietai pielāgotas izrādes ar kāda Latvijā pazīstama viesmākslinieka piedalīšanos. Šajā reizē kā viesmākslinieks tika pieaicināts Liepājas teātra aktieris Kaspars Gods, kur saknes meklējamas Jelgavas novada Vilces pagastā. Mūsdienīgā pasaka vienā cēlienā “Abras stāsti” savu pirmizrādi piedzīvoja 20.maijā Elejas muižas parkā.

Maijā Aizputē, SERDES radošajā pasaulē norisinājās keramikas darbnīca, kurā piedalījās Jelgavas novada jaunieši no Kalnciema pagasta, Sesavas, Svētes, Vircavas un Vilces skolām. Darbnīcas ietvaros Elīnas Titānes un Uģa Pucena vadībā tapa trauki, kuru apdedzināšanas procesam raku krāsnī varēja sekot Elejas muižas parkā, projekta “Kultūraugs” noslēguma pasākumā 20. maijā!

Visas darbnīcas organizēja projekta sadarbības partneri – starpdisciplīnu mākslas grupa SERDE no Aizputes. Paldies SERDEI par ieguldījumu jauniešu izglītībā!

Projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

Angļu valodā:

The workshops and masterclasses of the project "Culture Plant" have been implemented

In 2023, several workshops and masterclasses were organized within the European Economic Area financial instrument funded project "Culture Plant" for the target group of young people aged 12 to 18.

The first workshop took place in early February at the Svēte Children and Youth Education Initiatives Center, where young people from Aizupe, Ozolnieki, Sesava, Vircava, and Vilce and correspondence schools, under the guidance of sculpture and design teacher Jānis Zvirgzds-Zvirgzdiņš, created design toys during five sessions. Participants sculpted their own individual design toys from plasticine based on a pre-prepared model. These creative toys were exhibited at the contemporary art festival "Culture Plant" for youngsters in Eleja Manor Park on May 20.

In February, animation workshops were organized in collaboration with the Multenkulten association, led by Ivars Šmits and Kristīne Šmits, at the Vircava Elementary School. Young people from Aizupe, Ozolnieki, Kalnciems parish,  Sesava, Svēte, Vircava, Vilce and correspondence schools learned the technique of stop motion animation, mastered the basics of animation by developing a plot, creating a script, making frame plans, and crafting characters. They worked at animation stations and, together with sound artist Maksims Šenteļevs, created their vision of the film's soundtracks, recording necessary sounds, noises, and background music using various instruments. The animated film created during the workshop was also showcased during the festival on May 20. Film can be downloaded HERE: https://youtu.be/l1bTIxCv-Ow

Furthermore, from the end of March until mid-May, young people from Svēte, Vircava, Vilces school and Jelgava vocational school had the opportunity not only attend the workshop "Storytelling and Documentary Theater" but also participate in the creation of a community theater performance titled "Abras Stāsti". The workshop focused on mastering the basics of storytelling and creating character roles based on true stories about bread, which were collected during expeditions led by Ieva Vītola and Signe Pucena last year. The workshop and rehearsals for the community theater performance were led by playwright and director Sandija Santa, who, in addition to her professional work, has also mastered community theater methodology and annually creates site-specific performances in collaboration with well-known Latvian guest artists. This time, actor Kaspars Gods from the Liepāja Theater was invited as a guest artist, with roots in Vilce parish in Jelgava Local Municipality. The modern fairy tale "Abras Stāsti" had its premiere on May 20 in Eleja Manor Park.

In May, a ceramics workshop took place in Aizpute, in the creative world of SERDE, involving young people from Kalnciems, Sesava, Svēte, Vircava, and Vilce schools. Under the guidance of Elīna Titāne and Uģis Pucens, participants created pottery, and the firing process of the pieces could be observed in the raku kiln at Eleja Manor Park during the project's "Culture Plant" closing event on May 20.

All workshops were organized by the project's collaborating partner, the interdisciplinary art group SERDE from Aizpute. We would like to express our gratitude to SERDE for their contribution to youth education!

Children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products.

Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants in amount of 130 189 EUR

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”

logo