Novada ziņas
Noslēgusies ekspedīcija “Maizes ceļš” / Educational expedition “Bread Story” has finished

Novembrī Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 ietvaros Jelgavas novada skolu jauniešu devās izglītojošā ekspedīcijā “Maizes ceļš”, kura ietvaros sekoja grauda ceļam no tīruma līdz gatavam produktam. 

 

Ekspedīcijas ietvaros apmeklēti graudu ražotāji, pārstrādātāji, maiznieki, seno maizes cepšanas vērtību glabātāji. Tāpēc PALDIES! visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kas uzņēma jauniešus un dalījās ar savu maizes stāstu: Latmalt iesalnīcai, SIA Poligrain Zeltiņkaltei, Dūcmaizītei, Pasta House, Justīnei Jumītei un Raineram Šenkam, z/s Sniedzes, Milzu!, Saivai Drupai no Staļģenes muižas.

Ekspedīcija Jelgavas novadā noslēgsies ar jaunu publikāciju biedrības Serde Tradīciju burtnīcu sērijā. Metot tiltu no pagātnes zināšanām uz mūsdienīgu laikmetīgās mākslas saturu, ekspedīcijā pierakstītie stāsti kalpos kā ierosmes avots un sižeta līnija gan animācijas darbnīcām, gan kopienas teātra izrādē, gan citu darbnīcu mākslinieciskajās interpretācijās, kas notiks Jelgavas novadā 2023.gadā un kurām jaunieši būs aicināti pieteikties janvārī pēc ziemas brīvlaika.


Projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs.
Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.


In November youngsters form schools of Jelgava Local Municipality went to educational expedition following the route of the grain from field to the table. Expedition was organized within the European Economic Area grant project “Culture Plant”, No EEZ/2022/2/18.

During the expedition grain producers, processers, bakers and holders of old craftmanship of bread baking were visited. Jelgava Local Municiplaity expresses the gratitude to Latmalt iesalnīca, Dūcmaizīte, SIA Poligrain Zeltiņkalte, Pasta House, Justīne Jumīte and Rainers Šenks, farm Sniedzes, Milzu!, Saiva Drupa from Staļģene manor historical exposition for warm welcoming of the participants and sharing their special bread story!

The goal of the project “Culture Plant” is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products. 

Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants in amount of 130 189 EUR

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”

NOSLĒGUSIES EKSPEDĪCIJA “MAIZES CEĻŠ”