Iedzīvotājiem
vgt punktu izvietojums

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra norāda, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodēzistu brigāde divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

  1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
  2. Atrastai grunts zīmei pēc nepieciešamības atrok punkta centru un veic fotografēšanu.
  3. Pēc nepieciešamības veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
  4. Grunts zīmei izveido vai atjauno aprakumu (kupicu) un pēc nepieciešamības ierīko norādītājstabu,
  5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 12 cm diametrā nociršanu (punkta aizsartgjoslas attīrīšanu no apauguma).
  6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.
  7. Atrastu sienas zīmi attīra no rūsas un citiem uzslāņojumiem.
  8. Virs sienas zīmes pēc nepieciešamības piestiprina informējošo plāksnīti.
  9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo punkta abrisu.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada teritorijā.