Projekti
Novada izglītības iestāžu pārstāvji dosies Erasmus+ pieredzes braucienos

Laikā no 4. līdz 18. martam Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pārstāvji piedalīsies profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Spānijā, Lielbritānijā un Islandē.

Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ projektā ar Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488 “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanā” pavisam 10 novada pārstāvjiem no 8 izglītības iestādēm būs iespēja piedalīties mobilitātes braucienos, lai attīstītu daudzveidīgu un kvalitatīvu izglītības piedāvājumu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un novēršot audzēkņu priekšlaicīgu skolu pamešanu, turklāt plānoti uzdevumi arī mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības uzlabošanā, izglītības piedāvājuma dažādošanā un pilnveidot izglītības iestāžu vadības kompetences.

Jau plānotās aktivitātes paredz 4 pirmsskolas un sākumskolas izglītības pedagoģiskā personāla darbiniekiem apmeklēt strukturētos kursus “Pamatskolas izglītība Lielbritānijā”. Kursu laikā pedagogi no Glūdas pirsmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”, Elejas pirmsskolas iestādes “Kamenīte”, Svētes un Aizupes pamatskolām apmeklēs dažādas izglītības iestādes, kur tiek apmācīti bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem. Tiksies ar izglītības iestāžu vadību, personālu, vēros nodarbības, un iepazīsies ar Lielbritānijas izglītības iestāžu darbu.

Savukārt 3 pamatizglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki no Svētes pamatskolas, Aizupes pamatskolas un Lielplatones internātpamatskolas apmeklēs strukturētos kursus “Novērtēšana mācīšanai: radošas un dažādas novērtēšanas metodes izglītībā 21.gadsimtā” Islandē. Kursu laikā pedagogi iepazīsies ar novērtēšana veidiem, mērķiem un rezultātiem. Kā novērtēšanu veikt/organizēt speciālo programmu audzēkņiem, iekļaujošās klasēs un multikulturālās vidēs.

Spānijā 3 vidusskolu (Staļģenes vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Kalnciema vidusskola) pedagoģiskie darbinieki apmeklēs strukturētos kursus “Studiju vizīte skolās/iestādēs un apmācību seminārs”. Kursu laikā viņi apmeklēs dažādas izglītības iestādes, iepazīsies ar šo iestāžu mācību procesa organizēšanu, redzēs skolā notiekošās aktivitātes. Kursu laikā to dalībnieki tiksies un sarunāsies ar izglītības iestāžu vadību un personālu.

Plānots, ka apmācībās iegūto pieredzi un zināšanas attiecīgie pedagogi prezentēs Jelgavas un Ozolnieku novada skolvadības un metodisko apvienību vadītājiem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās.

Projekta aktivitātes  notiek Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projekta “Skolvadības profesionālā pilnveide izglītības iestāžu piedāvājuma dažādības un kvalitātes veicināšanā” (Nr. 2016-1-LV01-KA101-022488) ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija.