Sociālā joma Projekti
Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

Pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti ir pilnveidoti nosacījumi un padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram,  ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts aprūpes pakalpojumu skaits bērniem ar invaliditāti un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

To nosaka, 15. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi””, kas stājas spēkā ar 2021. gada 1. jūliju.

Turpmāk cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir atcelts divu gadu ierobežojums pakalpojumu saņemšanai un atcelti arī laika ierobežojumi sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi. Izmaksas par citu speciālistu (izņemot psihologa) konsultācijām tiks kompensētas atbilstoši faktiskajām izmaksām (šobrīd – atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai). Projektā iesaistītie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no 01.07.2021 līdz 31.08.2023., varēs saņemt psihologa konsultācijas un citas speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu nepārsniedzot 100 reizes, un atbalsta grupu un grupu nodarbības līdz 100 reizēm katrs, neatkarīgi no iepriekš saņemto pakalpojumu skaita.

Mainīts sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

  • bērniem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē DAC, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas brīvā laika pavadīšanai;
  • bērniem no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) līdz 80 stundām kalendāra mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē dienas aprūpes centru, un tajā skaitā arī vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laikā pavadīšanai, bet šim mērķim pakalpojums atvēlēts ne vairāk kā 40 stundas mēnesī.

Palielināts arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu skaits bērnu likumiskajiem pārstāvjiem no 20 uz 40 pakalpojuma reizēm, turklāt vairs nav noteikta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma specifika.

Deinstitucionalizācijas projektu ietvaros, projektā iesaistītajiem dalībniekiem – pieaugušajiem, kam dēļ garīga rakstura traucējumiem ir noteikta invaliditāte un bērniem, kam dēļ funkcionāliem traucējumiem ir noteikta invaliditāte un viņu vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, sniegto sabiedrībā balstīto un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas pašvaldībām tiek kompensētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Vēlamies atgādināt, ka cilvēkiem ar invaliditāti, neatkarīgi no tā, vai viņi, kā dalībnieki, ir vai nav iesaistīti un izvērtēti deinstitucionalizācijas projektos (Zemgales reģionā šīs aktivitātes nodrošina projekts “Atver sirdi Zemgalē”), ir tiesības vērsties savas pašvaldības Sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, nodrošināt atbalstam nepieciešamos, sabiedrībā balstītos sociālos un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Virknē pašvaldību, deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, tiek veidoti arī tādi ģimeniskai videi pietuvināti un sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi kā dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, ko pašvaldības saviem iedzīvotājiem veido ar ERAF finansiālo atbalstu.

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē!” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR).

Attēls: Braydengray no Pixaby