Pašvaldība
Par Jelgavas novada domes 22.februāra sēdes lēmumiem

22. februāra kārtējā Jelgavas novada domes sēdē izskatīti 40 darba kārtības jautājumi.

Labklājības pārvaldei jauna vadītāja

Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājas amatā ar 2023.gada 27.februāri iecelta Karīna Voitkāne. Konkurss uz vakanto iestādes vadītāja amatu tika izsludināts pērnā gada izskaņā. Saņemti trīs pretendentu pieteikumi, no kuriem K. Voitkāne atzīta par piemērotāko.

Izveido Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupu un apstiprina tās nolikumu

Dome lēma ar šā gada 1. martu izveidot ekspertu darba grupu, kurā darbosies pašvaldības Īpašuma pārvaldes speciālisti, Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore un tās pagasta pārvaldes vadītājs, kurā tiks īstenoti invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumi.

Darba grupas mērķis ir veicināt invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanu, izstrādāt atsevišķu augu sugu, piemēram, Sosnovska latvāņa, izplatības ierobežošanas pasākumu plānu, kā arī koordinēt tā izpildi.

Pilnveidošanai nodod Jelgavas novada teritorijas plānojumu

Dome lēma atcelt Jelgavas novada domes 2022.gada 16.novembra saistošos noteikumus Nr.36 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam grafiskā daļa un teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi” un pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem nodot pilnveidošanai Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakciju un Vides pārskata projektu.

Līdz ar to tiek uzsākta jaunas teritorijas plānojuma redakcijas izstrāde. Tā attieksies uz Jelgavas novada administratīvo teritoriju, kas bija spēkā līdz 2021.gada reformai. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un izteikt savus priekšlikumus, sūtot tos Jelgavas novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), elektroniski uz e-pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, vai iesniegt tos valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā.

Autoceļa Jelgava-Iecava posmā plāno izbūvēt gājēju un velosipēdistu ceļu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākusi būvprojekta izstrādi gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvei autoceļa P93 Jelgava-Iecava posmā no Ānes un Teteles ciema līdz Jelgavas valstspilsētas robežai. Lai celiņu izbūvētu blakus esošajai autobusu pieturas  “Teteles skola” platformai to nesašaurinot, dome pieņēma lēmumu atsavināt pašvaldībai piederošu zemes vienību apmēram 198m2  platībā būvprojekta īstenošanas vajadzībām.

Apstiprina viena izglītojamā izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs

Dome lēma apstiprināt viena izglītojamā izmaksas mēnesī Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. Šis aprēķins ir par pamatu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem, kuri mācās Jelgavas novadā, bet pastāvīgo dzīvesvietu deklarējuši citur. 

Viena audzēkņa izglītošanai nepieciešamās izmaksas veido izglītības iestāžu darbinieku darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, dažādu pakalpojumu apmaksa, mācību materiālu iegāde un citi izdevumi. Katrā izglītības iestādē noteiktās viena audzēkņa izmaksas ir atkarīgas arī no skolēnu skaita, tādēļ tās ir atšķirīgas.

Nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

No 2023.gada 1.marta pašvaldības līdzfinansējums par vienu izglītojamo, kas apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, būs 285,31 eiro no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 178,97 eiro obligātās sagatavošanas vecumā. 

Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt, ja bērna un vismaz viena viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un ir veikta bērna reģistrācija uzņemšanai pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādē, taču pašvaldībai nav iespējams nodrošināt vietu.

Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pakalpojumus šogad saņem 49 bērni.

Nosaka pašvaldības pabalsta apmēru bērniem, kuri obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību apgūst privātā izglītības iestādē

No 2023.gada 1.marta pašvaldības brīvprātīgais pabalsts bērniem, kuri obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību apgūst privātā izglītības iestādē būs 104,60  eiro mēnesī, ja izglītojamais izglītības programmu apgūst klātienē, un 8,39 eiro mēnesī, ja izglītības programmu apgūst neklātienē vai tālmācībā.

Pabalstu var saņemt viens no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kurš savu un bērna pamata dzīvesvietu ne mazāk kā 12 mēnešus ir deklarējis Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta saņemšanas kārtība noteikta saistošajos noteikumos

Pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” varēs apgūt speciālās pamatizglītības programmu

Lai radītu iespēju iegūt izglītību atbilstoši katra bērna spējām, Elejas pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” tiks īstenota speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.

Apstiprina pakalpojumu maksu sociālās aprūpes centros

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “LAIPA” grupu dzīvokļa pakalpojums vienam klientam turpmāk maksās 29,17 eiro diennaktī, specializētās darbnīcas – 31,52 eiro dienā, dienas aprūpes centra pakalpojums – 42,12 eiro dienā, savukārt pakalpojuma “Grupu dzīvoklis”  klienta līdzmaksājums būs 2,04 eiro diennaktī.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā (SARC) “Staļģene” maksās 37,25 eiro diennaktī, SARC “Kalnciems” – 34,92 eiro diennaktī, SARC “Eleja” – 30,20 eiro diennaktī. 

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem SARC “Eleja” maksās 56,66 eiro diennaktī, bet krīzes centra pakalpojums personām ar bērniem - 47,01 eiro diennaktī. 

Lai sekmētu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu, piešķir de minimis atbalstu 

Lai saglabātu un veicinātu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanu un attīstītu uzņēmējdarbību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, dome lēma piešķirt de minimis atbalstu Annas Ķuzes ģimenes ārsta praksei Valgundē, nosakot telpu nomas maksas samazinājumu 50% apmērā no noteiktās nomas maksas. 

Vairāk par de minimis atbalsta saņemšanu komercdarbībai https://www.jelgavasnovads.lv/lv/uznemejdarbiba/de-minimis/

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē.

Sēdes video ieraksts pieejams pašvaldības oficiālajā Youtube kanālā “Jelgavas novads”.