Pašvaldība
Par Jelgavas novada domes 28. decembra sēdes lēmumiem

28.decembrī notika pēdējā šī gada kārtējā Jelgavas novada domes sēde, kurā deputāti izskatīja 42 darba kārtības jautājumus.

Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

Tā kā pašvaldības rīcībā nav pieejamas atbilstošas telpas, lai nodrošinātu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukā, dome lēma organizēt piedāvājumu atlasi telpu nomai Vecsvirlaukas ciema bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai.

Nomas sludinājums tiks publicēts Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

No jaunā gada mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos

No 2023.gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 1.zonā, kurā ietilpst Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastu teritorijas, maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 20,12 eiro (neieskaitot PVN) par vienu kubikmetru.

Par deleģējuma līgumu slēgšanu

Dome atbalstīja deleģējuma līgumu slēgšanu ar SIA “Jelgavas novada KU” - par ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību, par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību un par pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo kapsētu apsaimniekošanu. Līgumus plānots slēgt uz vienu gadu.

Par būvniecības atkritumu pārstrādes laukuma izveidošanu

Dome noraidīja SIA “Norfa” ieceri par būvgružu pārstrādes laukuma izveidošanu īpašumā “Stevija” Valgundes pagastā. Laukumā bija plānots veikt atkritumu apsaimniekošanu - būvgružu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi.

Pašvaldība saņēmusi kolektīvo iesniegumu, kurā vairāk nekā 30 tuvējo nekustamo īpašumu īpašnieki pauž iebildumus par ieceri veidot būvgružu pārstrādes laukumu īpašumā “Stevija”. Ņemot vērā iedzīvotāju bažas, pašvaldība aicināja uz tikšanos uzņēmuma pārstāvjus, lai pārrunātu radušos situāciju un piedāvātu citas piemērotas teritorijas, kurās īstenot nodomu. SIA “Norfa” no piedāvātajām alternatīvām atteicās. Pēc plašām diskusijām, deviņiem deputātiem balsojot “par”, vienam – “pret” un astoņiem atturoties, pieņemts lēmums noraidīt ieceri par būvgružu pārstrādes laukuma izveidošanu īpašumā “Stevija”.

Izmaiņas pašvaldības komisiju sastāvā

Apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvs uz laiku no 2023. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tāpat veikti grozījumi pašvaldības Medību koordinācijas komisijas, Ētikas komisijas un Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.

Izmaiņas normatīvajos aktos

Dome lēma apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam””, Jelgavas novada pašvaldības bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu īstenošanas un finansējuma sadales kārtību, Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku novērtēšanas noteikumus un Medību koordinācijas komisijas nolikumu, kā arī veikt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumos, Jelgavas novada Kultūras pārvaldes nolikumā un Kultūras pārvaldes amatiermākslas un interešu kolektīvu darbības nolikumā. Tāpat precizēti saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā”.

Normatīvie akti tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība  > Normatīvie akti.

Sociālās aprūpes centram “Zemgale” jauna vadītāja

Jelgavas novada sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktora amatā ar 2023. gada 1. janvāri iecelta Zane Izkalna.

Ar visiem domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgavasnovads.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes.

Sēdes video ieraksts pieejams pašvaldības oficiālajā Youtube kanālā “Jelgavas novads”.